>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1386 - دوره:16 - شماره:4


  tick  بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی Zataria Multiflofa Boiss. (Labiatae) بر ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:99-106

  tick  بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:163-168

  tick  بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:81-88

  tick  بررسی ساختار ژنتیک جمعیت تاسماهی روسی (Acipenser Gueldenstaedtii) شمال خزر (رودخانه ولگا) و خزر جنوبی (آبهای ایران و ترکمنستان) با استفاده از روش میکروستلایت - صفحه:69-80

  tick  بررسی غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان بازماندگی دارو در غلظت ها و زمانهای مختلف - صفحه:153-162

  tick  بررسی فراوانی، پراکنش و زی توده پرتاران در سه عمق ساحل شمالی خلیج گرگان - صفحه:45-52

  tick  بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتئوژنتیکا (Artemia Parthenogenetica) در ایران بروش Pcr-Relp - صفحه:53-68

  tick  بررسی میزان رشد و بقاء سه گونه مختلف آرتمیا در تغذیه با جلبکهای تک سلولی Nannochloropsis ، Dunaliella Tertiolecta و Tetraselmis Suecica - صفحه:143-152

  tick  بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد - صفحه:121-128

  tick  بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) دریای خزر - صفحه:169-172

  tick  تخمین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی صبور (Tenualosa Ilisha)در آبهای استان خوزستان با استفاده از آنالیز فراوانی طولی - صفحه:89-98

  tick  مروری بر وضعیت بهداشت و بیماریهای میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus Indicus) در استان سیستان و بلوچستان - صفحه:107-120

  tick  معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهارگونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش Pcr-Relp - صفحه:1-14

  tick  مقایسه رشد و ترکیب اسید چرب روتیفر آب شیرین Brachionus Calyciflourus تغذیه شده با دو جلبک سبز Chlorella Sp. و Scenedesmus Obliquus - صفحه:15-26

  tick  مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز (Penaeus Semisulcatus) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus)در سایت پرورشی حله استان بوشهر - صفحه:27-34

  tick  مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) در استان گلستان - صفحه:35-44

  tick  وضعیت ذخیره فیل ماهی Huso Huso (Linnaeus, 1754) در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:129-142
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved