>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1393 - دوره:23 - شماره:3


  tick  اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Sargassum Angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقا ، و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio Harveyi) در میگوی پا سفید غربی Litopenaeus Vannamei - صفحه:31-40

  tick  اثر نمک سود کردن بر روی زمان ماندگاری ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides Commersonnianus - صفحه:129-138

  tick  برخی از خصوصیات زیستی ماهی بنی (Mesopotamichthys Sharpeyi) د ر تالاب شادگان - صفحه:119-128

  tick  بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria Multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:109-118

  tick  بررسی اثر سمیت مزمن علف کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع پذیری آن در فیله ی ماهی شیربت (Barbus Grypus) - صفحه:21-29

  tick  بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضد سرطانی دیواره بدن خیار دریایی گونه Holothuria Leucospilota در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:11-19

  tick  بررسی اندازه گیری تازگی ماهی تیلاپیا با استفاده از روش (Quality Index Method Qim) - صفحه:69-79

  tick  بررسی عوامل تعیین کننده در انتخاب پذیری و ترجیح زیستگاه سیاه ماهی Capoeta Capoeta Gracilis (Keyserling 1891) در رودخانه سیاهرود (از سرشاخه های حوضه رودخانه سفیدرود) - صفحه:1-9

  tick  تاثیر فلوکستین بر میزان مصرف غذا و رفتار غذایی در ماهی طلایی Carassius Aruatus - صفحه:97-107

  tick  تاثیر نایسین Z بر برخی پارامترهای شیمیایی و باکتریایی مولد فساد در سوریمی ماهی کیلکا معمو لی (Clupeonella Cultriventris Caspia) نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد - صفحه:41-55

  tick  کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso Huso) در دوران رشد - صفحه:81-95

  tick  معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی (آهن ، نیکل) در خور موسی - صفحه:57-68
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved