>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1386 - دوره:16 - شماره:1


  tick  اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:49-62

  tick  اثرات دفعات و زمانهای مختلف شستشو بر کیفیت سوریمی تولید شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:81-92

  tick  اثرات سطوح متفاوت نسبت پروتئین به انرژی (P/E) جیره غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser Persicus) - صفحه:129-140

  tick  ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382 - صفحه:103-114

  tick  استخراج و اندازه گیری میزان سم Paralytic Shellfish Poison (Psp) در صدف دریایی خوراکی - صفحه:73-80

  tick  بررسی اثرات زیست محیطی استخرهای پرورش ماهی بر آلودگی رودخانه جاجرود - صفحه:169-175

  tick  بررسی بیماریزایی ویروس سندرم لکه سفید (White Spot Syndrome Virus) در میگوی پاسفید (Litopenaeus) - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون (Acipenser Stellatus) - صفحه:141-150

  tick  بررسی رژیم غذایی ماهی پوزانوک خزری (Alosa Caspia Caspia) در سواحل استان گیلان - صفحه:115-128

  tick  بررسی میزان آلودگی کلیفرمی حوضه جنوب غربی دریای خزر ، استان گیلان (از آستارا تا چابکسر) - صفحه:29-38

  tick  بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز - صفحه:151-160

  tick  تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب بدن لارو ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) - صفحه:93-102

  tick  تعیین ارزش غذایی آرد آرتمیا با استفاده از روش های شیمیایی - صفحه:63-72

  tick  تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر (Scomberomorus Commerson) در آبهای استان خوزستان - صفحه:17-28

  tick  تکثیر ماهی صافی Siganus Sutor با استفاده از هورمونهای Hcg و Lhrha2 در استان هرمزگان - صفحه:161-168

  tick  سنجش فلزات سنگین (Cd,Cu,Fe,Pb) در رسوبات سطحی تالاب انزلی - صفحه:9-16

  tick  کشت توام ماهی سوف (Sander Lucioperca) با کپور ماهیان چینی - صفحه:39-48
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved