>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1385 - دوره:15 - شماره:4


  tick  آلودگی گاوماهیان Neogobius Spp.حوضه جنوبی دریای خزر ( استان مازندران) به انگل Ceratomyxa Caspia - صفحه:155-158

  tick  بررسی برخی از اعضای خانواده ویبریوناسه (Vibrionaceae) به عنوان پروبیوتیک در پرورش میگو - صفحه:21-32

  tick  بررسی ریخت شناسی کپور معمولی وحشی (Cyprinus Carpio Linnaeus,1758) در تالاب انزلی - صفحه:141-154

  tick  بررسی شیوع انگل های داخلی مولدین قره برون (Acipenser Persicus)صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر)1380-1382) - صفحه:129-134

  tick  بررسی فرآیند لخته سازی فلزات سنگین در رودخانه پیر بازار - صفحه:79-86

  tick  بررسی فراوانی طولی رابطه طول - وزن، پراکنش و زیتوده میگوی Palaemon Adspersus دریای خزر در سواحل استان گلستان - صفحه:111-128

  tick  بررسی کارآیی تکثیر تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) در مراکز بازسازی ذخایر ماهی استان های مازندران و گلستان - صفحه:159-165

  tick  بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم (Abramis Brama Orientalis Berg,1905) دریای خزر و دریاچه سد ارس - صفحه:33-48

  tick  بررسی ویژگیهای مورفولوژیک و مریستیک برخی از جنس های خانواده گیش ماهیان در خلیج فارس، ایران - صفحه:1-10

  tick  بررسی پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی در سواحل و برخی جزایر خلیج فارس - صفحه:59-68

  tick  تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره های غذایی بر رشد و بازماندگی مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین (Astacus Leptodactylus) - صفحه:11-20

  tick  تعیین Lc50 سم دیازینون و غلظت تحت کشنده آن بر عوامل خونی بچه فیل ماهی (Huso Huso) - صفحه:69-78

  tick  تعیین غلظت کشنده مس بر میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:103-110

  tick  کشت و پروش جلبک قرمز (Gracilaria Corticata) در استخرهای خاکی منطقه بریس ( چابهار) - صفحه:135-140

  tick  مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده ماهی شوریده (Otolithes Ruber) بالغ در استان بوشهر - صفحه:87-96

  tick  معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی پنج گونه از خانواده کپورماهیان دریای خزر به روش Pcr-Relps - صفحه:49-58

  tick  مقایسه همبستگی طول و وزن با تراکم جیوه در اندامهای مختلف ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی - صفحه:97-102
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved