>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1385 - دوره:15 - شماره:3


  tick  استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان - صفحه:87-96

  tick  بررسی اثر تغذیه ای کلرلا و کیتوسروس بر نرخ رشد طولی و بازماندگی آرتمیا ارومیانا - صفحه:55-60

  tick  بررسی اثر غلظت های مختلف عنصر آهن بر میزان رشد جلبک سبز Ankistrodesmus Falcatus - صفحه:161-164

  tick  بررسی تغییرات تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی و میزان تلفات بچه آزاد ماهیان دریای خزر (Salmo Trutta Caspius Kessler, 1877) - صفحه:119-128

  tick  بررسی تغییرات کیفی آبهای ورودی و خروجی مزارع پرورش میگو در منطقه تیاب استان هرمزگان ( سایت شمالی) - صفحه:23-34

  tick  بررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه (Rutilus Rutilus Caspicus) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی - صفحه:165-169

  tick  بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت (Clupeonella Grimmi) در منطقه بابلسر - صفحه:61-74

  tick  بررسی مقدماتی میزان رشد و بقاء بچه ماهیان حاصل از مولدین مهاجر پاییزه ماهی آزاد حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:109-118

  tick  بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی در رودخانه حویق در استان گیلان - صفحه:75-86

  tick  تاثیر مواد آنتی اکسیدان بوتیل هیدروکسی آنیزول و پلی فسفات سدیم بر روی ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین دریای خزر (Astacus Leptodactylus) منجمد شده در برودت 18- درجه سانتیگراد - صفحه:139-152

  tick  تجزیه و تحلیل روند صید و تعیین پتانسیل ماهیگیری بر اساس آمار صید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:35-44

  tick  تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta Cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی) در دو فصل پاییز و بهار - صفحه:9-22

  tick  تعیین غلظت کشنده (Lc50) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفیدرود بر روی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:153-160

  tick  تعیین مناسب ترین تراکم کشت در فیل ماهی پرورشی (Huso Huso) - صفحه:129-138

  tick  تولید جمعیت تمام ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش - صفحه:45-54

  tick  ریخت شناسی استخوان دم لامه و اهمیت آن در آرایه شناسی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران - صفحه:1-8

  tick  منافع کشت توام برنج و ماهی در ایران - صفحه:97-108
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved