>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1383 - دوره:13 - شماره:4


  tick  آلودگی به انگلهای Bothriocephalus Achillognathi و Ligula Intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر - صفحه:161-168

  tick  ارزیابی ذخایر ماهی سوف ( Sitazostedion Lucioperca) در سواحل ایرانی دریای خزر در سال 1380 - 1379 - صفحه:95-110

  tick  برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus Niger) در سواحل استان سیستان و بلوچستان - صفحه:29-40

  tick  بررسی بالینی و آسیب شناسی بافتی اثر فنی توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض ( Carassius Auratus) - صفحه:65-74

  tick  بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی - صفحه:139-150

  tick  بررسی تراکم و تنوع دیاتومه ها ( Bacillariophyceae) در حوضه ایرانی خلیج فارس ( بوشهر ) - صفحه:111-124

  tick  بررسی شاخص های زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella Grimmi) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380 - صفحه:125-138

  tick  بررسی عوامل محیطی و روند تغییرات فصلی آنها در خلیج فارس ( آبهای محدوده استان هرمزگان )‌ - صفحه:1-14

  tick  بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی ( Penaeus Indicus) در مزارع پرورش میگو واقع در سایت حله - بوشهر - صفحه:169-178

  tick  بررسی پراکنش و تغییرات زیتوده دو گونه از جلبکهای قهوه ای ( Colpomenia Sinuosa و Iyngaria Stellata) در سواحل استان هرمزگان - صفحه:55-64

  tick  تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolithes Ruber) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان - صفحه:15-28

  tick  تعیین درصد و شدت آلودگی میگوهای بومی منطقه بوشهر ( Penaeus Semisulcatus ) به تک یاخته گرگارین و ارتباط آن با کلاسهای طولی مختلف - صفحه:179-187

  tick  زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز )، Metapenaeus Affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان - صفحه:151-160

  tick  شناسایی و بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر - زیباکنار - صفحه:41-54

  tick  شناسایی و پراکنش ماهیان رودخانه مهاباد چای در حوضه دریاچه ارومیه - صفحه:75-94
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved