>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1390 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقا بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:63-74

  tick  اثر لسیتین جیره بر شاخص های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser Baeri Brandt 1869) - صفحه:143-154

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus Affinis) درسواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای - صفحه:45-54

  tick  بهینهسازی روش جایگزینی جلبکهای تک‌سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia Urmiana) و آرتمیای پارتنوژنز - صفحه:11-22

  tick  تاثیر سطوح مختلف دیازینون بر مقادیر Lc50، هماتوکریت و علایم بالینی در بچه ماهی کلمه ترکمنی (استان گلستان) ( Rutius Rutilus Caspius - صفحه:55-62

  tick  تغییرات ریخت شناسی لارو ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:173-178

  tick  تغییرات فیزیکی، شیمیایی وکیفیت حسی سوریمی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys Molitrix) تحت دمای 18- درجه سانتیگراد - صفحه:33-44

  tick  تولید سوریمی و پروتیین ایزوله از ماهی کپور نقرهای - صفحه:1-10

  tick  جایگزینی غذای زنده با غذای فرموله در رشد و بازماندگی لارو میگوی پاسفید (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:87-102

  tick  ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نیور اردبیل - صفحه:129-142

  tick  مسیر حرکت و شاخص بازماندگی بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) از طریق عللامت گذاری و صید مجدد در اعماق زیر 10 متر سواحل ایرانی دریای خزر(استان گیلان) - صفحه:75-86

  tick  مطالعه جوامع زیستی به منظور استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس - صفحه:23-44

  tick  مطالعه توده زنده جلبکهای قرمز دارویی در محدوده بین جزر و مدی ساحل چابهار - صفحه:103-114

  tick  مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhyncus Mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت - صفحه:167-172

  tick  مقایسه میزان فعالیت آنزیمهای گوارشی درآرتمیا ارومیانا(Artemia Urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلف - صفحه:115-128

  tick  پویایی جمعیت ماهی شیربت (Barbus Grypus) وماهی برزم لب پهن(Barbus Barbulus)دررودخانه کارون - صفحه:155-166
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved