>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1389 - دوره:19 - شماره:4


  tick  آسیب‌شناسی برخی اندامهای مهم ماهیان سوف (Sander Lucioperca) و آزاد (Salmo Trutta Caspius) در حوزه جنوبی دریای خزر با تاکید بر آلاینده‌ها - صفحه:77-86

  tick  اثر سطوح مختلف نوکلیوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولیEpinephelus Coioides ) - صفحه:11-20

  tick  اثرات دفعات غذادهی بر رشد، بازماندگی و کیفیت آب حوضچه‏های پرورش میگوی سفید هندی (Penaeus Indicus) - صفحه:129-136

  tick  القای واکنش تخم‌گشایی تحت تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی در تخمهای در حال سکون دافنی پولکس (Daphnia Pulex) - صفحه:67-76

  tick  الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان،خلیج فارس) - صفحه:119-128

  tick  الگوی پراکنش و فراوانی مکانی و زمانی ماکروبنتوزهای سواحل جنوبی دریای خزر (ساحل شهرستان چالوس) - صفحه:147-151

  tick  بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Ellipsoideus Accharomyces Cerevisiae Var غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد،مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso Huso - صفحه:55-66

  tick  بررسی وضعیت کیسه شنای ماهی گیش کاذب (Lactarius Lactarius) - صفحه:143-146

  tick  بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus Xanthopterus) - صفحه:137-142

  tick  تاثیر جایگزینی پروتیین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخص های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso Huso) - صفحه:33-42

  tick  تعیین زمان ماندگاری ماهی شوریده (Otolithes Ruber) در پودر یخ - صفحه:87-96

  tick  تولید پروتیین تک‌یاخته با استفاده از کشت باکتری Lactobacillus Acidophilus و قارچ Aspergillus Niger از پساب کارخانه آرد ماهی کیلکا (استیک واتر) - صفحه:21-32

  tick  ردیابی بیماری (Hpv) Hepatopancreatic Parvo-Like Virus )در مراکز تکثیر و پرورش استان بوشهر - صفحه:107-118

  tick  سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبدماهی کپور (Cyprinus Carpio L. 1758) سواحل استان گلستان - صفحه:1-10

  tick  سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص Abcه - صفحه:43-54

  tick  میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus Xanthopterus) رودخانه کارون - صفحه:97-106
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved