>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1391 - دوره:21 - شماره:2


  tick  اثر متقابل سطوح مختلف پروتیین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus Leptodactylus - صفحه:41-52

  tick  بررسی ترکیبات تقریبی ، اسیدهای چرب و ارزیابی حسی گوشت ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis Niloticus) و تیلاپیای هیبرید قرمز پرورش دادهشده در آب لب شور زیرزمینی بافق - یزد - صفحه:125-132

  tick  بررسی روند تغییرات برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورشی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus Vannaemi) از رودخانه بهمنشیر تا پساب خروجی مزارع پرورشی - صفحه:115-124

  tick  بررسی غلظت جیوه و رابطه همکنشی آن با فلزات ضروری روی و سلنیوم در بافت‌های عضله و کبد کوسه چانه سفید (Carcharhinus Dussumieri) - صفحه:11-22

  tick  بررسی غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در صدف Barbatia Helblingii در سواحل بوشهر - صفحه:143-152

  tick  بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum Kamensky, 1901) - صفحه:53-64

  tick  بررسی پراکنش فصلی فیتوپلانکتونها در زمان جزر و مد در رودخانه بهمنشیر - صفحه:159-164

  tick  تاثیر شیرابه کود آلی تخمیر شده بیهوازی در پرورش ماهی سفید (تا 1 گرم) و مقایسه فاکتورهای رشد و بقا با تغذیه مرسوم - صفحه:65-76

  tick  تاثیر هورمونهای Lhrha2و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص‌های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus Sharpeyi - صفحه:99-114

  tick  تعیین برخی از پارامترهای موثر بر رشد و شکوفایی داینوفلاژله Cochlodinium Polykrikoides - صفحه:31-40

  tick  سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:153-158

  tick  غلظت مناسب داروی بیهوشی پروپوفول در ماهی بنی(Barbus Sharpeyi) - صفحه:133-142

  tick  غنی سازی ناپلی Artemia Urmiana با روغن‌های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchs Mykiss) - صفحه:89-98

  tick  مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso Huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریختسنجی هندسی - صفحه:1-10

  tick  نوسانات استروییدهای جنسی سنین مختلف فیل ماهیان پرورشی (Huso Huso) کارگاه شهید مرجانی گرگان - صفحه:77-88

  tick  وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis Niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق - صفحه:23-30
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved