>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1400 - دوره:30 - شماره:1


  tick  اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:187-192

  tick  ارزیابی تاثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso Huso) پرورشی - صفحه:119-134

  tick  ارزیابی سطوح فلزات سنگین سرب، نیکل، روی، آهن و مس در بافت عضله ماهی مید Liza Klunzingeri و میزان ریسک مصرف آن در جزایر ( قشم، هنگام و هرمز )، استان هرمزگان - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) - صفحه:37-52

  tick  برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک - صفحه:175-185

  tick  بررسی آسیب شناسی بافتی و تغییرات برخی شاخص‌های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) گونه‌های داخلی و فرانسوی ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas Hydrophila) - صفحه:159-174

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجه های سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Kutum) - صفحه:53-63

  tick  بررسی خصوصیات مورفومتریک خرچنگ Ocypode Rotundata (Miers, 1882)در سواحل جنوب و جنوب غربی جزیره قشم، خلیج فارس - صفحه:65-82

  tick  تاثیر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia Persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:135-147

  tick  تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus Ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:83-92

  tick  تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) - صفحه:93-105

  tick  هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus Grypus) در دو فصل گرم و سرد - صفحه:107-118

  tick  ‌ ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso Huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی - صفحه:13-23

  tick  ‌ بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران) - صفحه:25-36

  tick  ‌ تاثیر مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) جیره غذایی بر شاخص‌‌های خونی و ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser Baerii) - صفحه:149-158
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved