>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1384 - دوره:14 - شماره:2


  tick  (Penaeus Semisulcatus )اثرات رژیم های مختلف نوری بر رشد و بازماندگی میگوی ببری سبز - صفحه:33-40

  tick  القای آنزیم سیتوکروم P4501a1با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی (Huso Huso) - صفحه:115-126

  tick  بررسی اثر تراکمهای مختلف در رشد جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria Corticata) در حوضچه های فایبر گلاس - صفحه:13-24

  tick  بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متیونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان (Huso Huso Linnaus,1758 ) - صفحه:41-50

  tick  بررسی تاثیر آلکیل بنزن سولفانات خطی (Labs) بر برخی از پارامترهای بیو شیمیایی سرم خون ماهی قرمز (Carassius Auratus) - صفحه:51-58

  tick  بررسی تنوع ژن 18s Rrna در جمعیت ماهی مرکب (Sepia Pharaonis) خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش Pcr-Rflp - صفحه:157-168

  tick  بررسی تنوع گونه ای و اکولوژیک فیتوپلانکتونهای دریاچه بزنگان - صفحه:73-90

  tick  بررسی فراوانی طولی ،رابطه طول - وزن و پراکنش کفشک تیز دندان (Psettodes Erumei) در آبهای دریای عمان - صفحه:169-174

  tick  بررسی فصل تخمریزی ،هم آوری و طول در 50 درصد بلوغ(Lm 50) میگوی Palaemon Adspersus در استان گیلان - صفحه:59-72

  tick  جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاو باکترکلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی (Ctenopharyngodon Idella)و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان - صفحه:1-12

  tick  ساخت دستگاه شمارش کننده تخم ماهی - صفحه:127-144

  tick  مطالعه اثرات سطوح مختلف پروتئین روی معیار شاخص های رشد نوزادان مینیاتوری شاه میگوی آب شیرین (Astacus Leptodactylus ) - صفحه:145-156

  tick  مقایسه رشد و بازماندگی مرحله زوآی میگوی ببری سبز (Penaeus Semisulcatus ) در تغذیه با چهار نوع جلبک به صورت انفرادی و تلفیقی - صفحه:25-32

  tick  مقایسه شباهت و فاصله ژنتیکی تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) و تاسماهی روسی (Acipenser Gueldenstaedtii)با استفاده از روش Rapd - صفحه:91-102

  tick  مقایسه کارایی تله های تاشو با تله های قیفی در صید شاه میگوی Astacus Leptodactylus دریاچه مخزنی سد ارس - صفحه:103-114
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved