>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1399 - دوره:29 - شماره:1


  tick  اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:93-104

  tick  اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (Ndf) و سیتریک اسید بر پارامترهای رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:117-129

  tick  ارزیابی تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور و تعیین برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن - صفحه:71-80

  tick  ارزیابی ریسک خطر فلزات سنگین برای مصرف‌کنندگان میگوی سفید هندی (Penaeus Indicus) - صفحه:169-174

  tick  بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ Ahɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas Hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (In Vivo) - صفحه:37-48

  tick  بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius Gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی - صفحه:49-58

  tick  بررسی روابط بین پارامترهای لیمنولوژیک و شاخص‌‌های کیفیت آب در سد آزاد سنندج به منظور فعالیت‌‌های شیلاتی - صفحه:1-11

  tick  بررسی فون ماهیان و عوامل محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی) - صفحه:81-91

  tick  بررسی کاربرد توالی‌یابی ناحیه کنترلی (D Loop) Dna میتوکندریایی در مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus Borodin, 1897) دریای خزر - صفحه:59-70

  tick  تاثیر استفاده از آنتن منشعب دافنی پولکس (Daphnia Pulex) غنی شده با جیره‌های مختلف غذایی بر رشد و بقاء لارو ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus Helleri) و گوپی (Poecilia Reticulata) - صفحه:165-168

  tick  تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia Fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio Campbellii و Vibrio Proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic) - صفحه:105-116

  tick  تاثیر مکمل غذایی پودر فلفل قرمز تند (Capsicum Annuum) بر شاخص‌های رشد، میزان بقاء، فراسنجه‌های خونی و برخی از پاسخ‌های ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:131-140

  tick  تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso Huso) جوان - صفحه:153-164

  tick  شناسایی و رتبه‌‌بندی عوامل موثر بر صادرات محصولات شیلاتی ایران - صفحه:13-25

  tick  مطالعه تاثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر تنوع و پراکنش فیتوپلانکتون‌های سواحل جنوبی دریایی خزر (استان مازندران) - صفحه:27-35

  tick  پیش‌ بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش‌های نوین اقتصاد‌سنجی - صفحه:141-152
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved