>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1383 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثر زمان شروع غذا دهی روی رشد و بقاء لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) - صفحه:115-128

  tick  اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی(Penaeus Indicus) - صفحه:37-48

  tick  انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys Orbicularisدر استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان - صفحه:25-36

  tick  برآورد میزان زی توده و اثر شاخص های هواشناسی روی ذخایر میگوی موزی (Penaeus Merguiensis) در آبهای ساحلی هرمزگان - صفحه:49-60

  tick  برخی ویژگی های زیستی شاه میگوی خزری Astacus Leptodoctylus Eichwaldi Bott,1950در سواحل بندر انزلی - صفحه:129-148

  tick  بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso Huso)با استفاده از روش Pcr-Rapd - صفحه:149-162

  tick  بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان(Perca Fluviatilis L.1758)در تالاب امیر کلایه لاهیجان - صفحه:201-220

  tick  بررسی زیست شناسی تولید مثل ماهی عنزه (Barbus Esocinus(Heckel,184 در دریاچه سد دز (شمال استان خوزستان) - صفحه:1-24

  tick  بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:97-114

  tick  بررسی مورفومتریک - مریستیک ماهی سیاه کولی خزری (Vimba Vimba Persa) کوچگر به سفید رود - صفحه:61-76

  tick  بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل Aو عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر - صفحه:191-200

  tick  بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان و مولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین(Gregarin) - صفحه:221-226

  tick  تهیه کتلت ماهی کپور و تعیین زمان ماندگاری آن در دمای سردخانه ای 18-درجه سانتیگراد - صفحه:163-170

  tick  ذخایر و برخی پارامتر های جمعیتی ماهی شیپ (Acipenser Nudiventris)در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:171-190

  tick  وضعیت صید و صیادی و ارزیابی ذخایر ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys Molitrix) در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377 - صفحه:77-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved