>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1383 - دوره:13 - شماره:3


  tick  ارزیابی ذخایر سیاه ماهی (Capoeta Capoeta)دریاچه مخزنی سد ماکو - صفحه:115-128

  tick  القای اوولاسیون در مولدین فیتوفاگ (Hypophthalmichthys Molitrix)با استفاده ار هورمون Lhrh-Aو ترکیت آن با آنتاگونیست های دوپامین - صفحه:129-144

  tick  بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosaدر سواحل استان های مازندران و گلستان - صفحه:13-26

  tick  بررسی فلزات سنگین جیوه و سرب در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus Indicus)در ایران - صفحه:159-166

  tick  بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه قفاس آبادان - صفحه:199-210

  tick  تاثیر تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی (Penaeus Indicus)بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان - صفحه:39-54

  tick  تعیین بهترین دفعات غذا دهی برای بچه فیل ماهیان - صفحه:145-158

  tick  تغییرات فاگوسیتوز در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)به دنبال استفاده از محرک های ایمنی کوئیل آ(Quil-A)و لوامیزول(Levamisole) - صفحه:1-12

  tick  زمان تخم ریزی و مراحل باروری خارجی در خرچنگ پهن آب شیرین (Potamon Persicum)جاجرود - صفحه:69-86

  tick  شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت - صفحه:211-217

  tick  کاربرد مشتقات کیتینی حاصل از ضایعات پوسته میگو برای جذب رادیو ایزوتوپها از پسمانهای مایع هسته ای - صفحه:167-178

  tick  مقایسه خصوصیات مرفومتریک و الکتروفورتیک ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpiol) در منابع آبی شمال ایران - صفحه:179-198

  tick  مقایسه راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست چهار گونه سپر ماهی غالب خلیج فارس با یکدیگر - صفحه:55-68

  tick  پراکنش و فراوانی پلاکتونها و نقش آنها در تالاب انزلی طی سالهای 1376تا 1379 - صفحه:87-114

  tick  پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا(Gracilaria Corticata) در حوضچه های فایبرگلاس و استخراج آگار از آن - صفحه:27-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved