>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1390 - دوره:20 - شماره:2


  tick  ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان - صفحه:109-120

  tick  استقرار زیستگاه مصنوعی براساس جوامع زیستی در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس) - صفحه:9-16

  tick  بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخص های استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser Persicus) - صفحه:61-72

  tick  بررسی تاثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره ای از شاخص های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم های کبدی بچه فیل ماهی (Huso Huso Linnaeust 1768) - صفحه:27-36

  tick  بررسی خصوصیات رشد و تولید مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, 1843) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده رود

  tick  بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مرجله زوآ خانواده Ocypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان - صفحه:73-88

  tick  بررسی پراکنش مکانی و زمانی رده تالیاسه (Thaliacea: Urochordata) در آبهای پیرامون جزیره هرمز، ایران - صفحه:159-166

  tick  تاثیر جیره های غذایی مختلف بر تولید و میزان رشد ویژه جمعیت (Ceriodaphnia Quadrangula (Mullert 1785) - صفحه:37-48

  tick  تاثیر روش های مختلف پخت بر ترکیب اسیدهای چرب فیله ماهی تیلاپیا - صفحه:97-108

  tick  تعیین الگوی پراکنش سلولهای کلراید آبشش در بچه ماهیان دوتابستانه آزاد خزر (Salmo Trutta Caspius) سازگار با آب شیرین - صفحه:49-60

  tick  سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus Indicus) در آبهای ساحلی جاسک - صفحه:153-158

  tick  غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa Orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان - صفحه:17-26

  tick  غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:89-96

  tick  مطالعه ترکیب اسیدهای آمینه لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser Persicus) تغذیه شده با غذاهای زنده آرتمیا و دافنی - صفحه:1-8

  tick  مقایسه خصوصیات ریخت سنجی اتولیت های ساجیتا در 10 گونه از شگ ماهیان خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:141-152

  tick  میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza Abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان - صفحه:131-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved