>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1382 - دوره:12 - شماره:4


  tick  بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus Albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان) - صفحه:85-96

  tick  بررسی ایجاد ماهیان تتراپلودید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss)بوسیله شوک گرمایی - صفحه:143-152

  tick  بررسی تأثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso Huso) - صفحه:111-126

  tick  بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان - صفحه:193-206

  tick  بررسی تغذیه طبیعی ماهی سرخوی معمولی (Lutjanus Johni) در آبهای هرمزگان - صفحه:153-162

  tick  بررسی ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی روسی (Acipenser Gueldenstaedtii) در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:173-192

  tick  بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada Fucata) در خلیج فارس - صفحه:127-142

  tick  بررسی فلور قارچی میگو ببری سبز پرورشی (Penaeus Semisulcatus) استان بوشهر - صفحه:97-110

  tick  بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر - صفحه:29-40

  tick  تعیین Lc50 و ضایعات بافتی ناشی از سم آندوسولفان در بچه فیل ماهی (Huso Huso) - صفحه:69-84

  tick  تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia Urmiana) و استخراج کیتین از آن - صفحه:1-12

  tick  تعیین زمان تخم ریزی و تغییرات چرخه تولید مثلی هامون ماهی (Schizothorax Zarudnyi) بر مبنای شاخص وزنی گناد، شاخص وزنی کبد و شاخص چاقی - صفحه:41-56

  tick  تعیین سمیت و Lc50 فنل و -1 نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید - صفحه:57-68

  tick  جداسازی لارو انگل تریپانورینکا (Trypanorhyncha) از میگوهای ساحلی استان بوشهر - صفحه:207-213

  tick  شناسایی ماهیان قناتهای بخش مرکزی بیرجند - صفحه:163-172

  tick  مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) و ماهی علف خوار پرورشی (Ctenopharyngodon Idella) و فرآوری ماریناد از آنها - صفحه:13-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved