>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1389 - دوره:19 - شماره:1


  tick  اثر ترکیب پراکسید هیدروژن و یون نقره بر چهارمرحله از رشد میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus Indicus) - صفحه:129-138

  tick  اثر محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر هورمونهای تیروئیدی و عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus Mykiss - صفحه:39-50

  tick  ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی Acipenser Persicus در حوضه جنوبی دریای خزر طی سالهای 88-1387 - صفحه:1-8

  tick  بررسی تراکم خرچنگهای سواحل گلی ناحیه جزر و مدی شرق بندرعباس - صفحه:65-78

  tick  بررسی رفتار تغذیه ای لارو ماهی شانک زردباله Acanthopagrus Latus در تغذیه با غذای زنده و خوراک میکروکپسوله - صفحه:51-64

  tick  بررسی کنترل کیفیت ماهی هامور معمولی Epinephelus Coioides نگهداری شده در یخ - صفحه:139-148

  tick  بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی گورخری Aphanius Sophiae چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد - صفحه:111-120

  tick  تاثیر نگهداری در انجماد بر بافت و رنگ برگرهای ماهی تهیه شده از سوریمی سارم - صفحه:161-166

  tick  تجمع زیستی جیوه در اردک ماهی Esox Lucius تالاب انزلی، ایران - صفحه:97-110

  tick  توزیع فراوانی طولی، رابطه طول و وزن و وضعیت بلوغ جنسی ماهی حلوا سفید Pampus Argenteus در آبهای ساحلی خوزستان و کشور کویت - صفحه:79-96

  tick  درجه بندی کیفیت فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus Carpio براساس اندازه ماهی : با استفاده از معادلات ریاضی - صفحه:27-39

  tick  شناسایی قسمتهای بدون استخوان در فیله ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys Molitrix - صفحه:121-128

  tick  کارایی عصاره هیپوفیز ماهی کاراس (Carassius Auratus) در تکثیر القایی ماهی طلایی دم چادری Carrassius Auratus Gibelio Bloch1738 و اثر آن بر کیفیت تخم های استحصالی - صفحه:167-172

  tick  مدیریت دوره صید میگوی ببری سبز 1844 Penaeus Semisulcatus De Haan در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس - صفحه:149-160

  tick  مطالعه بقایای آنتی بیوتیک ها در ماهیان قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus Mykiss بازاری در تبریز - صفحه:9-16

  tick  پارامترهای رشد، مرگ و میر و مقدار صید در واحد تلاش Cpue سیاه ماهی (Capoeta Capoeta) در دریاچه مخزنی حسنلو - صفحه:17-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved