>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:2


  tick  اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio Molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:13-26

  tick  اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) در جیره‌‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان - صفحه:71-83

  tick  ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه) - صفحه:105-115

  tick  ارزیابی تروفی بر اساس شاخص کارلسون (Tsi) مطالعه موردی: تالاب های دائمی شهرستان پل دختر - صفحه:179-185

  tick  ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa Caspia (Eichwald در استان مازندران - صفحه:195-201

  tick  بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo Trutta Caspius) - صفحه:165-177

  tick  بررسی تاثیر مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا (Aloe Vera) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:129-136

  tick  بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان) - صفحه:59-70

  tick  بررسی خواص ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:117-128

  tick  بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium Hirundinella بعنوان شاخص تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397) - صفحه:203-207

  tick  تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقاء بچه ماهیان نورس در سیستم پرورش متراکم - صفحه:49-58

  tick  تاثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus - صفحه:27-37

  tick  تاثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران - صفحه:85-93

  tick  تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia Annua .L) بر برخی شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:1-11

  tick  تعیین مقدار بهینه‌ ایزوله‌ پروتئین ماهی به عنوان جایگزین چربی در ساخت همبرگر کم‌چرب با استفاده از آنالیز تشریحی کمّی (Qda) و آنالیز مولفه‌های اصلی (Pca) - صفحه:151-163

  tick  سامان بندی فونای شکمپایان کواترنری دریای خزر - صفحه:209-211

  tick  شناسایی و بررسی برخی شاخص‌‌های اکولوژیک سیفومدوزهای آبهای ساحلی خوزستان و هرمزگان (شمال خلیج فارس) - صفحه:137-150

  tick  کشت سلولی اولیه از بافت باله دمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus Frisii Kutum) - صفحه:95-104

  tick  لارو کرمهای نواری(Cestodes:Trypanorhyncha) جداسازی شده از برخی ماهیان با ارزش شیلاتی درخلیج فارس - صفحه:187-194

  tick  مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus) - صفحه:39-48
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved