>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1398 - دوره:28 - شماره:1


  tick  اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso Huso) - صفحه:31-38

  tick  اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) در طول نگهداری - صفحه:189-200

  tick  اثر مجزا و ترکیبی عصاره‌‌های کاسنی (Cichorium Intybus) و علف‌چای (Hypericum Perforatum) بر شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:165-176

  tick  استخراج و شناسایی فرکشن حاوی ترکیب آلفا سانتونین از اسفنج دریایی گونه Dysidea Avara و بررسی اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول‌های سرطانی - صفحه:39-47

  tick  بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی مکانی کلروفیل آ در تالاب بین المللی چغاخور با استفاده از شاخص لکه های داغ (Gi*) و سنجش از دور - صفحه:155-164

  tick  بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی Cyprinus Carpio Linnaeus, 1758 در طول سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:205-209

  tick  بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox Lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان - صفحه:69-78

  tick  بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorella Vulgaris برای حذف نیترات و فسفات درغلظت و شرایط محیطی متفاوت با استفاده از رویه سطح پاسخ - صفحه:177-187

  tick  بررسی پاسخ پادتن سرمی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) به واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس - صفحه:1-8

  tick  تاثیر کاربرد توام پراکسید‌‌ هیدروژن (H2o2)، دفعات شستشو و نسبت آب به گوشت بر کیفیت رنگ آب و سوریمی حاصل از گوشت چرخ‌‌شده ماهی کپور نقره‌‌ای (Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:19-29

  tick  تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخصهای رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Spaidentex Hasta) - صفحه:131-143

  tick  تاثیر همزمان تراکم پرورش، سم آفلاتوکسین B1 و مخلوط پودر گیاهان دارویی بر فیزیولوژی گوارش ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Onchorhynchus Mykiss) - صفحه:107-117

  tick  تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anodonta Cygnea) در تالاب انزلی - صفحه:79-94

  tick  تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین، Macrobrachium Nipponense - صفحه:9-18

  tick  جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمان - صفحه:95-106

  tick  شناسایی عوامل موثر بر راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران - صفحه:145-153

  tick  مدل‌سازی اثرات کاهش سطح آب بر فاصله بهینه قفس های پرورش ماهی در خلیج گرگان - صفحه:49-58

  tick  مقایسه سمیت سه نوع محصول تجاری از نانو ذرات نقره کلوییدی در لارو بارناکل Amphibalanus Amphitrite - صفحه:119-129

  tick  مقایسه، تعیین کیفیت و ارزیابی فساد فیله‌‌های منجمد شده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis Niloticus) وارداتی و پرورش یافته در ایران - صفحه:59-68

  tick  یافته علمی: بررسی تغییرات رژیم غذایی ، شاخصهای تغذیهای و درصد بروز ایکتیوفتریوزیس در ماهی خیاطه (Alburnoides Bipunctatus) رودخانه کلیبرچای - صفحه:201-204
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved