>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1397 - دوره:27 - شماره:3


  tick  اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:31-39

  tick  ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3o4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر) - صفحه:141-151

  tick  ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus Acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus Bisporus بر شاخص های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره - صفحه:97-109

  tick  بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در لارو و بچه ماهی سیاه کولی (Vimba Vimba) - صفحه:65-73

  tick  بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهیان اقتصادی تالاب انزلی - صفحه:23-30

  tick  بررسی و تعیین میزان برخی عناصر فلزی درماهیان رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی (95 1394) - صفحه:41-49

  tick  بررسی وضعیت خروج آبزیان از بخش‌های مختلف تور ترال ماهی به روش پاکت در آب‌های ساحلی چابهار - صفحه:1-9

  tick  بهبود پایداری اکسیداتیو میگوی (Metapenaeus Stebbingi)پخته آماده مصرف با استفاده از اسانس های ترخون و مرزه طی نگهداری در سردخانه - صفحه:51-63

  tick  بهینه سازی رشد و میزان چربی و کلروفیل ریزجلبک Chlorella Vulgaris در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و دوره نوری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی(Ccd)در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و دوره نوری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (Ccd) - صفحه:85-95

  tick  تاثیر آنزیم فیتاز و سبوس گندم موجود در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد جذب فسفر در بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:75-83

  tick  تاثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum Cyminum) بر شاخص‌‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus Vannamei) - صفحه:121-130

  tick  تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca Schidigera) بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی(Cyprinus Carpio) و کیفیت آب محیط پرورش - صفحه:11-21

  tick  کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر (Scombromoros Commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیر در دریای عمان-آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان - صفحه:131-140

  tick  مقایسه خصوصیات کیفی خمیر ماهی آماده مصرف تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا (Clupeonella Cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichthys Molitrix) - صفحه:111-120

  tick  یافته علمی: اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتیSparidentex Hasta در مرحله نرسری - صفحه:159-163

  tick  یافته علمی: ردیابی تغییرات بیان ژن ویتلوژنین در کبد و تخمدان ماهی سفید دریای خزر(Rutilus Frisii Kutum) در مواجهه با فیتواستروژن های جنیستئین و بتاسیتوسترول - صفحه:153-158
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved