>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی شیلات ایران   
سال:1388 - دوره:18 - شماره:3


  tick  اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus Carpio) - صفحه:1-10

  tick  بررسی اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (Pha-P) و لیپوپلی سارکارید (Lps) استخراج شده از باکتری E.Coli بر شاخص میتوزی لنفوسیت های کشت داده شده تاسماهی شیپ (Acipenser Nudiventris) دریای خزر - صفحه:157-162

  tick  بررسی تاثیر دما، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis Diversicolor) - صفحه:11-20

  tick  بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی در دریاچه سد لار - صفحه:99-108

  tick  بررسی تغذیه کیلکای معمولی در حوضه جنوبی دریای خزر (سواحل استان مازندران) - صفحه:79-88

  tick  بررسی تنوع گونه ای و تراکم ماهیان در زیستگاه مصنوعی دریایی در منظقه بندر لنگه (خلیج فارس) - صفحه:129-138

  tick  بررسی ساختار طولی- وزنی و نسبت جنسی شاه میگوی آب شیرین (Astacus Leptodactylus) دریاچه سد ارس - صفحه:139-148

  tick  بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rochycemtron Canadum با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:67-78

  tick  بررسی فراوانی و پراکنش پرتاران در سواحل صخره ای جزیره هرمز در خلیج فارس - صفحه:149-156

  tick  بررسی میزان فراوانی و شناسایی عوامل قارچی تخم و لارو تاسماهی ایرانی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سال 1386 - صفحه:35-42

  tick  بیولوژی تولید مثل ماهی صافی (Siganus Sutor) در محیط پرورشی - صفحه:119-128

  tick  تاثیر شوری بر پراکنش فیتوپلانکتون های رودخانه جزر و مدی بهمنشیر - صفحه:43-52

  tick  تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd, Pb, Cu, Zu) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر - صفحه:89-98

  tick  تعیین پیراسنجه های پویای جمعیت ماهی شیر (Scomberomorous Commerson) با استفاده از روش پیشرفت مدها در آبهای استان هرمزگان - صفحه:53-66

  tick  شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد - صفحه:21-34

  tick  پویایی جمعیت و هم آوری تولید مثل شاه میگوی آب شیرین (Astacus Leptodactylus) در دریاچه شورابیل (استان اردبیل) - صفحه:109-118
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved