>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه اجتماعی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق ‌روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین‌شهر) - صفحه:7-28

  tick  بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر امنیت رفتاری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد مرودشت) - صفحه:67-84

  tick  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان نشاط در استان خوزستان - صفحه:29-46

  tick  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز) - صفحه:47-66

  tick  تحلیل جامعه شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی - صفحه:155-176

  tick  تحلیل رابطه حضور در شبکه اجتماعی فیس‌بوک و انزوای اجتماعی در بین جوانان شهر تبریز - صفحه:133-154

  tick  رابطه بین دینداری و اخلاق کار (مورد مطالعه: کارمندان ادارات دولتی شهر اقلید) - صفحه:177-201

  tick  شناسایی و ارزیابی توسعه و فقر انسانی در شهرها با استفاده از Gis و Hdi (مطالعه موردی: محلات شهری یزد) - صفحه:85-106

  tick  مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر توسعه کیفیت زندگی زنان شهر مشهد - صفحه:107-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved