>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رهبری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری‌های استان خوزستان)  
   
نویسنده مردانی محمدرضا ,امیرنژاد قنبر ,احمدزاده احمدرضا
منبع توسعه اجتماعي - 1397 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:219 -238
چکیده    در دنیای پر رقابت امروزی که همه چیز با شتاب دستخوش تغییر است، به منظور رویارویی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ می‌دهد، سازمان‌ها باید به سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های بالقوه باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رهبری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شهرداری‌های استان خوزستان بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق را 2800 نفر از کارکنان شهرداری‌های استان خوزستان تشکیل می‌داد؛ که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده‌ای، 338 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می‌آید، و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار spssو lisrelبهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه حاکی از تایید فرضیه‌های پژوهش بوده است.
کلیدواژه رهبری سازمانی، یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی، شهرداری استان خوزستان
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شوشتر, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اهواز, ایران
پست الکترونیکی sma1361@gmail.com
 
   Investigating the Effect of Organizational Leadership on Organizational Agility with the Mediating Role of Organizational Learning (Case Study: In the Municipality of Khuzestan Province)  
   
Authors ahmadzadeh ahmadreza ,Amirnejad ghanbar ,mardani mohamadreza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved