>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل رابطۀ فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان  
   
نویسنده رحیمی حمید
منبع اخلاق - 1396 - دوره : 7 - شماره : 27 - صفحه:91 -115
چکیده    ترویج رفتار اخلاقی در دانشگاه در گرو تصور ما از فرهنگ سازمانی دانشگاه است. دانشگاه برای نهادینه ‌کردن اخلاق در فرهنگ سازمانی خود به ترویج مستمر و اثربخش اخلاق در همۀ ارکان سازمان نیاز دارد. توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج رفتار اخلاقی در مشاغل و سازمان‌ها، ضرورت اخلاقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می‌دهد. برهمین‌اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطۀ فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان است. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ کارکنان دانشگاه کاشان (512نفر) بود که از میان آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفیِ طبقه‌ای متناسب با حجم، 166نفر به‌منزلۀ نمونه انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی از پرسشنامه‌ای با 46 گویه و پرسش‌نامۀ رفتار اخلاقی با 38سوال بسته‌پاسخ بر اساس مقیاس پنج‌درجه ای لیکرت و برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. با ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه های فرهنگ سازمانی 0/83 و رفتار اخلاقی 0/88 برآورد گردید. تحلیل داده‌‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌ها نشان داد میانگین هر یک از مولّفه‌های فرهنگ سازمانی از میانگین فرضی، کمتر و میانگین هر یک از مولّفه‌های رفتار اخلاقی از میانگین فرضی، بیشتر  بود. ضرایب همبستگی نشان داد میان همه مولّفه‌های فرهنگ سازمانی با رفتار اخلاقی کارکنان، رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد.
کلیدواژه فرهنگ، فرهنگ سازمانی، رفتار اخلاقی، کارکنان
آدرس دانشگاه کاشان, ایران
پست الکترونیکی dr.hamid.rahimi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved