>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر ساختار خانواده بر گرایش به رفتارهای پرخطر و ابعاد سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی و کل) در دانش‌آموزان خانواده های تک‌همسری و چندهمسری  
   
نویسنده ریگی‌کوته بهزاد ,بختیار نصرآبادی حسنعلی ,سپهری فریبا ,‌نصرتی‌هشی کمال
منبع اخلاق - 1392 - دوره : 2 - شماره : 34 - صفحه:206 -234
چکیده    خانواده و ساختار آن نقش بسزایی در رشد، شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان اعضای آن به‌خصوص فرزندان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ساختار خانواده (تک‌همسری، چندهمسری) بر گرایش به رفتارهای پرخطر و سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای (پس رویدادی) و جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 79 دانش‌آموز پسر (از خانواده تک‌همسری) و 71 دانش‌آموز پسر (از خانواده چندهمسری) بین سنین 14 تا 17 سال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در پژوهش حاضر، پرسشنامه رفتارهای پرخطر و مقیاس سازگاری دانش آموزان دبیرستانی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تی مستقل و رگرسیون) انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دو گروه به لحاظ رفتارهای پرخطر و سازگاری تفاوت معناداری وجود دارد (01/0p?) و در میان دانش‌آموزان خانواد ه های چندهمسری میزان سازگاری، کم و گرایش به رفتارهای پرخطر، زیاد است. بر پایه نتایج به دست آمده، آگاهی دادن به خانواده ها در زمینه اثرات منفی ساختار همسرگزینی چندهمسری می تواند بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر و سازگاری دانش‌آموزان موثر باشد.
کلیدواژه رفتارهای پرخطر ,ساختار خانواده ,ابعاد سازگاری
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی kamalnosrati1367@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved