>
Fa   |   Ar   |   En
   مسیولیت اخلاقی فرزندان در برابر والدین در قرآن و عهدین  
   
نویسنده ارزانی حبیب‌رضا
منبع اخلاق - 1392 - دوره : 2 - شماره : 34 - صفحه:122 -165
چکیده    مطالعات تطبیقی در حوزه ادیان، افزون بر ارتقای سطح معرفت پیروان ادیان نسبت به یکدیگر، بسیاری از ادراکات ناصحیح را مرتفع می‌سازد. از دیگر سو، برای اثبات بهره‌مندی اسلام از حقیقت تام و کامل نیز روشی عالمانه و به‌دور از تعصب‌ورزی است.در این میان، خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی در ارتقا و تعالی جامعه، همواره مورد توجه ادیان، پیامبران الاهی و کتب مقدس بوده است؛ چراکه ایجاد هر نوع تغییر اجتماعی در جامعه، مستلزم نظرداشت این نهاد به ظاهر کوچک ولی به جهت کارکرد عظیم و اثربخش است. پژوهش پیش‌رو با عنایت به اهمیت این مسیله با روشی علمی‌تطبیقی درصدد است با تکیه بر قرآن مجید و کتاب مقدس (عهدعتیق و عهدجدید)، تکالیف و مسیولیت‌های اخلاقی فرزندان در مقابل والدین را بررسی و واکاوی کند. مسیولیت‌های اخلاقی فرزندان در برابر والدین در عهدین در شش مقوله احترام، اطاعت، مراقبت، تکریم، پشتیبانی و احترام در پیری و در قرآن در هفت مقوله احترام، احسان، اطاعت، ادب‌ورزی، مراقبت در کهنسالی، پشتیبانی و دعا برای آنان طبقه‌بندی و بررسی شده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و مبتنی بر کتب مقدس است، ولی برای تبیین موضوع از برخی از شروح و تفاسیر آنها نیز بهره گرفته شده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تشابهات بسیاری میان قرآن و عهدین در این باره وجود دارد که می‌توان به مکلّف بودن فرزند در برابر والدین، اطاعت از آنها در همه حال غیر از معصیت خدا، توجه به حقوق آنها حتی پس از مرگ و... اشاره کرد؛ ولی در عین حال، تفاوت‌هایی هم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به محوریت جامع و تام خداوند در تمام آیات قرآن، توجه ویژه به مادر در قرآن و توجه بیشتر به پدر در عهدین و بیان مجازات‌های سخت برای فرزندان در عهدین برای مخالفت با فرمان والدین به خلاف قرآن و ... اشاره کرد.
کلیدواژه والدین ,فرزند ,عهدین ,تکلیف ,وظیفه
آدرس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ایران
پست الکترونیکی habib_oi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved