>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی ارتباط بین رویکردهای مدیریت تعارض از منظر حضرت علی و عملکرد شغلی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان  
   
نویسنده میرشاه جعفری سید ابراهیم ,نظری حسین ,موسوی ستاره
منبع اخلاق - 1394 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:9 -37
چکیده    هدف از انجام پژوهش حاضر، واکاوی ارتباط بین رویکردهای مدیریت تعارض و عملکرد شغلیِ کارکنان آموزش وپرورش شهر اصفهان است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 539 نفر از مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان است که تعداد 220نفر به‌عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق جدول مورگان و به‌صورت روش نمونه‌گیریِ تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شده‌اند. در پژوهش حاضر، برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسش‌نامه استفاده شد؛ پرسش‌نامه رویکردهای مدیریت تعارض و پرسش‌نامه عملکرد. نتایج، نشان داده است که بین رویکردهای مدیریت تعارض (شناختی-ذهنی، نرم و سخت) و عملکرد در مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان اداره‌های آموزش و پرورش شهر اصفهان رابطه معنادار وجود دارد و رویکرد نرم بیشترین نقش را در تبیین عملکرد دارد. هم‌چنین با دیدی تحلیلی نشان داده می‌شود که از دیدگاه نهج‌البلاغه عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز این‌گونه تعارضات هستند که می‌توانند ناشی از عوامل فردی، میان‌گروهی، اجتماعی، مدیریتی یا تلفیقی از آن‌ها باشند. سبک مدیریت تعارض حضرت علی?در مقابله با تعارضات منفی اجتماعی دارای سه شیوه کلی است که شامل مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض و مدیریت سخت تعارض است و هر کدام در جایگاه خود و در مقابله با تعارضات یادشده دارای نقشی بسیار موثر، مهمّ و ارزشمند است.
کلیدواژه تعارض ,مدیریت تعارض ,تعارضات اجتماعی ,فتنه و کارشکنی ,مدیریت ذهنی تعارض ,مدیریت سخت تعارض
آدرس دانشگاه اصفهان, استاد و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه فرهنگیان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی email:setarehmousavi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved