>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخصه‌های ارزیابی خرد ورزی همسر در سیمای ملکه سبا  
   
نویسنده رجائی مهدی
منبع اخلاق - 1397 - دوره : 14 - شماره : 30 - صفحه:11 -30
چکیده    در روایات معصومان (ع)، بر ازدواج با زن عاقل تاکید شده و ازدواج با زن کم‌خرد مورد نهی قرارگرفته ، اما معیار و ملاکی برای تشخیص زن خردمند بیان نشده است. در این نوشتار از روایت نبوی که بلقیس را زنی عاقل معرفی کرده به‌عنوان سر نخ استفاده‌شده و سیره رفتاری و گفتاری ملکه سبا، در سوره نمل مورد بازخوانی قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. نویسندگان به نه معیار به‌عنوان شاخصه‌های خردورزی از دیدگاه قرآن دست ‌یافته اند که عبارت‌اند از: ادب و احترام به مقدسات، دوری از استبداد و مشورت با دیگران، دوری از فساد و نزاع و پایمال شدن عزت‌نفس دیگران، هدیه دادن، بازخورد گیری و تحلیل رفتار دیگران، رعایت کردن تدبیر در پاسخگویی، توبه به درگاه خدا و جبران خطاهای گذشته، توسل به اولیای الهی در راه تقرب به خدا و ایمان قلبی از روی بصیرت. ویژگی های مذکور می تواند بعنوان شاخصی در همسر گزینی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه همسر گزینی، شاخصه های خرد ورزی، بلقیس، زن عاقل، ملکه سبا، سبک زندگی
آدرس
پست الکترونیکی mahdirajaee@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved