>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1395 - دوره:47 - شماره:4


  tick  اثر دما بر خصوصیات تورمی یک خاک متورم‌شونده در چرخه‌های خشک و تر - صفحه:677-686

  tick  ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه‌ها - صفحه:711-722

  tick  ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری عقربه‌ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان - صفحه:723-729

  tick  ارزیابی کمی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف در بخشی از اراضی جنوب شرق قزوین - صفحه:775-784

  tick  برآورد ارقام مرجع نظام تلفیقی تشخیص و توصیه برای ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای پیاز - صفحه:785-795

  tick  برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده‌های نفوذ استوانه‌های دوگانه - صفحه:829-838

  tick  بررسی اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در ذرت با استفاده از تئوری الاستیسیته - صفحه:819-827

  tick  بررسی اثر چینش آبپاش ها در فاز طراحی و بهره برداری بر عملکرد سیستم کلاسیک آبپاش متحرک - صفحه:649-656

  tick  بررسی اثرات مقادیر مختلف آبیاری، تراکم بوته و آرایش کاشت در روش آبیاری قطره‌ای نواری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای در اسلام‌آباد غرب - صفحه:731-741

  tick  بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه‌ای با استفاده از مدل Hydrus-1d - صفحه:765-774

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر منحنی‌های-سختی-مدت فراوانی خشکسالی حوزه آبریز قره‌سو با استفاده از توابع مفصل - صفحه:743-754

  tick  بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جتهای قائم دایره ای آزاد به سطح زبر در زوایای مختلف - صفحه:701-710

  tick  بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی مستغرق و توسعه‌ی روابطی جدید برای برآورد خصوصیات آن - صفحه:755-764

  tick  بهبودپذیری نفوذ آب در یک خاک حساس به فرسایش در شرایط آزمایشگاهی از طریق افزایش مصنوعی جمعیّت ریزموجودات خاک زی - صفحه:797-805

  tick  بهینه‌سازی مقطع سد انحرافی بر اساس الگوریتم ژنتیک - صفحه:839-848

  tick  توزیع اندازه ذرات پاشمان در طول فلوم آزمایشگاهی تحت تاثیر شیب‌ها و شدت‌های مختلف بارندگی - صفحه:657-664

  tick  توسعه مدل بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با تاکید بر کمیت و کیفیت منابع آب - صفحه:687-699

  tick  طراحی یک مدل تصمیم‌گیری چندهدفه به‌منظور تعیین الگوی کشت بهینه تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - صفحه:849-859

  tick  مقایسه روش‌های پرکردن پیکسل‌های فاقد داده در تصاویر ماهواره لندست 7 Etm+ در برآورد نقشه ضریب گیاهی - صفحه:665-676

  tick  ویژگی‌های ژئوشیمیایی برخی خاک‌های تشکیل شده بر روی سنگ‌های بازالت شمال‌غرب ایران - صفحه:807-818
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved