>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1394 - دوره:46 - شماره:4


  tick  آنالیز همبستگی پایۀ زمانی و تاخیر زمانی بین خشکسالی اقلیمی و خشکسالی آب‌شناختی دشت هشتگرد - صفحه:609-616

  tick  اثر تعداد چرخه های تر و خشک شدن بر پایداری ساختمان، توزیع اندازۀ ذرات و سیستم منافذ خاک - صفحه:759-767

  tick  اثر توام نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانۀ رودخانۀ کرخه - صفحه:597-607

  tick  اثر فرسایش شخم بر میزان جابجایی و توان تولید خاک (مطالعۀ موردی: توتکابن در استان گیلان) - صفحه:769-780

  tick  اثر کربنات کلسیم و Ph بر سینتیک تثبیت فسفر در خاک های مختلف - صفحه:739-748

  tick  اثر متقابل تداوم زهکشی و فاصلۀ زهکش‌های زیرزمینی در زهکشی میان‌فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی - صفحه:707-714

  tick  ارائۀ رابطۀ رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک در استان زنجان - صفحه:715-725

  tick  ارزیابی تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia Iberica) تحت تاثیر مقادیر مختلف مس و روی - صفحه:791-799

  tick  ارزیابی کارایی مدل‌های رگرسیون چند‌متغیره و شبکۀ عصبی مصنوعی (Ann) در پیش‌بینی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در شاخسارۀ گندم نان (Triticum Aestivum) تحت سمیت کادمیم - صفحه:727-737

  tick  ارزیابی مدل Aquacrop در پیش‌بینی عملکرد نیشکر و شوری پروفیل خاک تحت تنش شوری - صفحه:685-694

  tick  بازسازی جریان رودخانه با استفاده از گاه‌شناسی درختی، و مدل‌سازی و طبقه‌بندی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضۀ کرخه - صفحه:617-629

  tick  برخی آثار کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و فراهمی فسفر در چند خاک آهکی - صفحه:801-812

  tick  بررسی تاثیر کمپوست زبالۀ شهری و باکتری‎های تجزیه‎کنندۀ هیدروکربن‎های نفتی بر جذب عناصر غذایی در نهال سپستان (Cordia Myxa L.)در خاک آلوده به نفت خام - صفحه:749-758

  tick  بررسی صفات رویشی و زایشی گل محمدی در رژیم‌های مختلف آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر‌سطحی - صفحه:673-683

  tick  بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینۀ آبیاری نواری با استفاده از مدل Winsrfr - صفحه:695-706

  tick  تاثیر اسید سیتریک بر ویژگی های جذب روی در دو خاک آهکی - صفحه:781-790

  tick  تحلیل مقایسه‌ای اثر شدت باران و شیب پلات‌های آزمایشگاهی بر مولفه‌های فرسایش ناشی از اثر قطره‌های باران (Riie) - صفحه:631-640

  tick  تعیین ضریب پخش طولی با انجام آزمایش‌های ردیابی - صفحه:653-662

  tick  دویست سال بازسازی حلقه-درختی دمای حداکثر در کلیک نوشهر - صفحه:641-652

  tick  مقایسۀ روش‌های مختلف تخمین بده سرریز جانبی لبه‌‌ تیز نیم‌دایره‌ای در رژیم جریان زیربحرانی - صفحه:663-671
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved