>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1393 - دوره:45 - شماره:4


  tick  ارزیابی عملکرد گسیلندة کنترل کننده حجم آب در مقایسه با گسیلنده های متداول در سیستم آبیاری میکرو - صفحه:453-461

  tick  ارزیابی مدل درختی M5 و شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانه دمای هوا بر اساس داده های دمای سطح زمین سنجنده مودیس - صفحه:423-433

  tick  استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم - صفحه:397-404

  tick  استفاده از روش الکترواسمزی به منظور تسریع خروج آب در خاک های ریزدانه - صفحه:491-497

  tick  استفاده از یک مدل ژئومورفولوژیکی مبتنی بر توان جریان برای پهنه بندی فرسایش و رسوب خیزی حوضه های آبریز - صفحه:509-518

  tick  بررسی عملکرد مدل های Ceres-Maize و Aquacrop در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت - صفحه:435-445

  tick  بهبود برآورد عملکرد محصول در مدل شبیه سازی Swap با استفاده از داده های ماهواره ای - صفحه:379-388

  tick  تاثیر آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژیم های مختلف آبیاری - صفحه:405-412

  tick  تاثیرپذیری مولفه های رواناب و رسوب کرت های آزمایشی کوچک از کاربرد پسماند آلی ویناس - صفحه:499-508

  tick  شبیه سازی آبیاری نواری با دو الگوی حل عددی - صفحه:369-378

  tick  طراحی شبکه پایش سطح آب زیر زمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان ( Ls-Svm) - صفحه:389-396

  tick  عملکرد توابع انتقالی طیفی پارامتریک و نقطه ای برای برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک - صفحه:475-490

  tick  مطالعه آزمایشگاهی جریان غیر دارسی درون مصالح متخلخل دانه ای - صفحه:413-422

  tick  نقش زهکش حایل شوره زار مرکزی قزوین در کنترل شوری - صفحه:447-452

  tick  پیش بینی سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک - صفحه:463-474
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved