>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرات مکانی و پهنه‌بندی شوری اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از کریجینگ و Gis  
   
نویسنده یزدانی نژاد فاطمه ,ترابی گل سفیدی حسین
منبع تحقيقات آب و خاك ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 3 - صفحه:255 -262
چکیده    استفاده از آب‌های با کیفیت نامناسب در اراضی کشاورزی جنوب تهران خطر افزایش شوری این اراضی را افزایش داده و کشت انواع محصولات باغبانی و زراعی را با مشکل مواجه ساخته است. این تحقیق به‌منظور بررسی وضعیت شوری در بخشی از اراضی جنوب تهران و تهیه نقشه پراکنش آن انجام شد تا ضمن تهیه نقشه شوری خاک و شناسایی نواحی شور و غیر شور بتوان برای مدیریت و انتخاب نوع محصول تصمیم گرفت. منطقه مطالعه‌شده زمینی به وسعت 20000 هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران در حد فاصل بزرگ‌راه‌های آزادگان و تهران‌ـ ساوه و تهران‌ـ قم است. برای تهیه نقشه شوری خاک، به صورت شبکه منظم 1000 در 1000 متر در 196 نقطه از عمق صفر تا 30 سانتی‌متر سطح خاک نمونه‌برداری انجام شد. هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ece) اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (gis) و روش درون‌یابی کریجینگ انجام شد. نتایج نشان داد هدایت الکتریکی عصاره اشباع منطقه مطالعه‌شده بین 2/0 تا 14 دسی‌زیمنس بر متر متغیر است. بر اساس نقشه شوری خاک، خاک‌های مطالعه‌شده در چهار محدوده شوری 0 تا 2 و 2 تا 4 و 4 تا 8 و 8 تا 16 دسی‌زیمنس بر متر و سهم هر یک از آن‌ها به‌ترتیب 4/30 و 4/42 و 6/22 و 5/4 درصد از کل مساحت مطالعه‌شده است. همچنین بهترین مدل برازش داده‌شده مدل نمایی بود. دامنه تاثیر در این مطالعه 1130 متر به‌دست آمد. با توجه به اینکه آستانه بسیاری از محصولات صیفی و سبزی در شوری کمتر از 4 دسی‌زیمنس بر متر است، افزایش شوری منطقه جنوب تهران به سمت شوری بیشتر از 4 دسی‌زیمنس بر متر نگران‌کننده است. مطالعات نشان داد خاک‌های منطقه به‌علت تفاوت در عمق آب زیرزمینی و پستی و بلندی اراضی و استفاده از آب با کیفیت نامناسب چاه‌های کم‌عمق و رودخانه و فاضلاب جهت آبیاری مزارع تحت تاثیر شوری است.
کلیدواژه اراضی کشاورزی جنوب تهران ,پهنه بندی ,شوری ,کریجینگ ,Gis
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved