>
Fa   |   Ar   |   En
   واسنجی روش منحنی سنجه در برآورد میزان رسوبات حوضه قزل‌اوزن بر اساس داده‌های سد سفیدرود  
   
نویسنده بیات اسماعیل ,بندار دالی ,لطفی سعید
منبع تحقيقات آب و خاك ايران - 1392 - دوره : 44 - شماره : 3 - صفحه:321 -327
چکیده    رسوب‌گذاری در مخازن سبب کاهش حجم ذخیره و بروز مشکلات عدیده‌ در بهره‌برداری از سدها می‌شود. محاسبه حجم دقیق رسوبات وارد به مخزن برای طراحی مناسب سد و مدیریت بهینه مخزن سد در دوره بهره‌برداری الزامی است. در این تحقیق از داده‌های میدانی درازمدت سد سفیدرود به‌منزله نقطه بررسی حوضه قزل‌اوزن استفاده شد. مقادیر محاسباتی رسوب به‌روش منحنی سنجه و اصلاحی fao با حجم واقعی رسوبات (به‌دست‌آمده از هیدروگرافی مخزن) به‌منظور ارزیابی و واسنجی روابط محاسباتی مقایسه شد. نتایج نشان داد روش منحنی سنجه میزان رسوبات را کم برآورد می‌کند (تقریباً نصف مقدار رسوبات واقعی)؛ در حالی که برآورد روش اصلاحی fao حدود 10 برابر مقدار واقعی رسوبات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب اصلاحی 2 برای تعدیل روش منحنی سنجه در حوضه قزل‌اوزن نتایج معقولی ارایه می‌کند. ازاین‌رو، این ضریب برای کاربردهای میدانی در این حوضه آبریز پیشنهاد می‌شود. به بیان دیگر، میزان رسوبات محاسباتی به‌روش معمول منحنی سنجه باید دوبرابر شود تا مقدار واقعی رسوب در حوضه قزل‌اوزن به‌دست آید.
کلیدواژه حوضه آبریز قزل اوزن ,رسوبگذاری در مخزن ,روش رسوب سنجی اصلاحی Fao ,روش رسوب سنجی منحنی سنجه ,هیدروگرافی مخزن
آدرس کارشناس منابع آب، مهندسان مشاور یکم, ایران, رییس دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا وزارت نیرو, ایران, کارشناس، دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved