>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1392 - دوره:44 - شماره:3


  tick  اثر تنش غرقاب بر فعالیت آنزیم کاتالاز و روند تغییرات کلروفیل برگ نارنگی انشو با پایه‌های مختلف در خاک‌های شرق مازندران - صفحه:299-309

  tick  بررسی تغییرات مکانی و پهنه‌بندی شوری اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از کریجینگ و Gis - صفحه:255-262

  tick  بررسی توانایی تجمعات خاک‌ساخت آهن و منگنز در انباشت کبالت، مس، و سرب - صفحه:289-297

  tick  بررسی عملکرد سامانه زهکشی بدون پوشش در کنترل سطح ایستابی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضی دشت شادگان - صفحه:221-233

  tick  بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی - صفحه:263-269

  tick  تاثیر اسید سالسیلیک بر ویژگیهای جذب فسفر در خاک آهکی - صفحه:281-288

  tick  تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا (Glomus Spp.) بر رشد و جذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور - صفحه:311-320

  tick  تغییرات رواناب در ابعاد کرت در نمونه‌های خاک با بافت مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه‌سازی‌شده - صفحه:243-253

  tick  توزیع شکل‌های مختلف فسفر در برخی خاک‌های استان آذربایجان شرقی و رابطه آن با برخی ویژگی‌های خاک - صفحه:271-279

  tick  طبقه‌بندی اقلیم بارش ایران با روش تحلیل عاملی‌ـ خوشه‌ای - صفحه:235-242

  tick  واسنجی روش منحنی سنجه در برآورد میزان رسوبات حوضه قزل‌اوزن بر اساس داده‌های سد سفیدرود - صفحه:321-327
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved