>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1391 - دوره:43 - شماره:1


  tick  اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت - صفحه:37-46

  tick  ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین - صفحه:1-8

  tick  امکان سنجی استفاده تلفیقی از زه آب جهت آبیاری نیشکر در استان خوزستان - صفحه:23-35

  tick  بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات خاک و لکه های زادآوری جنگل با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی : بخش گرازبن، جنگل خیرود) - صفحه:55-65

  tick  بررسی برخی از صفات محرک رشد جدایه‌های بومی باکتری Pseudomonas Fluorescens متحمل به خشکی و تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد گندم - صفحه:67-74

  tick  بررسی شرایط اکسید و احیا و برخی خصوصیات الکتروشیمیایی، شیمیایی و کانی شناسی در خاکهای شالیزار و غیرشالیزار - صفحه:47-54

  tick  تغییرات آهن، روی، مس و منگنز قابل استخراج با Dtpa پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامی در دو خاک مختلف - صفحه:9-22

  tick  توسعه و آزمون مدل ریاضی سرریز لولایی خودکار با منطق Pid - صفحه:87-94

  tick  معدنی شدن کربن و نیتروژن در یک خاک آهکی پس از افزودن بقایای گیاهی و گوگرد - صفحه:75-86

  tick  مقایسه و تحلیل سری زمانی تراز آب دریاچه های ارومیه و وان - صفحه:95-101
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved