>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1390 - دوره:42 - شماره:2


  tick  اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران - صفحه:257-269

  tick  اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت - صفحه:271-278

  tick  ارزیابی پتانسیل واگرایی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رس واگرای تثبیت شده با آهک و پوزولان - صفحه:219-231

  tick  اصلاح الکتروسینتیکی خاک آلوده به فلزات سنگین و تاثیر آن بر کربن زیست توده و ضریب میکروبی - صفحه:249-255

  tick  برآورد پارامترهای معادله توده ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده های هیدرولیکی خاک - صفحه:241-248

  tick  بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر دینامیک کربن آلی خاک در محدوده مرکزی شهرستان کرج - صفحه:209-217

  tick  بررسی تغییرات اجزا اندازه ای و شیمیایی مواد آلی خاک (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج) - صفحه:191-198

  tick  بررسی راندمان کود نیتروژنی در دو سطح ماده آلی خاک برای برنج رقم ندا - صفحه:183-189

  tick  بررسی کارایی نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی در استان قزوین با استفاده از روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره - صفحه:199-207

  tick  تاثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی - صفحه:233-239

  tick  تغذیه روی و منگنز درختان اقاقیا، نارون و چنار فضای سبز شهر اصفهان به روش چالکود - صفحه:175-182

  tick  خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی کربنات ها در برخی از خاک های اریدی سول و اینسپتی سول - صفحه:279-289

  tick  سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی - صفحه:163-173

  tick  واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی - صفحه:291-299
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved