>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1400 - دوره:52 - شماره:8


  tick  اثر آبیاری با پساب تصفیه‌شده مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و فلزات سنگین خاک - صفحه:2191-2203

  tick  اثر برخی مواد نفتی بر آب‌گریزی خاک‌های با بافت مختلف - صفحه:2237-2251

  tick  ارزیابی روابط برآورد بده جریان خروجی از دریچه های کشویی - صفحه:2077-2091

  tick  ارزیابی و پهنه بندی شاخص نسبت تامین تقاضای آب کشاورزی(Agws) با استفاده از مدل Swat (مطالعه موردی: حوضه آبریز گنبر چای) - صفحه:2169-2180

  tick  ارزیابی چرخه‌حیات گیاه نیشکر با رویکرد مدیریت برخی نهاده‌های کشاورزی (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی) - صفحه:2125-2141

  tick  استرهای فتالیک اسید به عنوان آلاینده‌های نوظهور فراگیر در محیط زیست و نقش آن‌ها در تهدید امنیت غذایی و سلامت انسان: یک مطالعه مروری - صفحه:2253-2277

  tick  برآورد شاخص‌های مختلف تنش آبی ذرت علوفه‌ای جهت مدیریت کم‌آبیاری - صفحه:2181-2190

  tick  بررسی باکتری‌های کلی‌فرم مقاوم به آنتی‌بیوتیک در رودخانه زرجوب - صفحه:2061-2076

  tick  بررسی مدیریت آب و کود نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد گیاه کینوا (Chenopodium Quinoa Willd.) در منطقه باجگاه (استان فارس) - صفحه:2049-2059

  tick  بررسی میزان آبشویی نیترات از خاک با کاربرد بیوچار باگاس نیشکر و کود کندرها - صفحه:2227-2236

  tick  بهینه‌سازی شبکه Anfis برای شبیه‌سازی دراز مدت بارندگی شهر بابلسر - صفحه:2111-2123

  tick  تاثیر آرایش مختلف آبشکن ها بر تغییرات عمق آب در شرایط جریان متغیّر تدریجی - صفحه:2001-2017

  tick  تاثیر سن کاربری‌های مختلف بر پویایی اشکال مختلف کربن آلی خاک (مطالعه موردی: منطقه چهاردانگه شهرستان کیاسر) - صفحه:2205-2216

  tick  تاثیر محلول‌پاشی عناصر روی و فسفر بر صفات ریخت‌شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (هاشمی و شیرودی) - صفحه:2019-2033

  tick  تاثیر پوشش گیاهی صلب بر نرخ انتقال رسوب در سواحل - صفحه:2155-2168

  tick  توسعه و ارزیابی یک روش کاربردی جهت محاسبه افت فشار در لوله‌های آبده با قطره‌چکان داخل خط - صفحه:2143-2153

  tick  مدلسازی و ارزیابی پتانسیل چشمه‌های آب زیرزمینی مبتنی بر Gis در حوزه آبخیز عمرک - صفحه:2035-2047

  tick  مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در برآورد منحنی مشخصه آب در خاک‌های جنگلی - صفحه:2093-2109

  tick  مقایسه عملکرد و بهره‌وری آب گیاه ریحان با روش آبیاری سطحی و زیرسطحی در گلدان - صفحه:2217-2226

  tick  پیشرفت‌های اخیر و روندهای تحقیقاتی در کودهای پایدار زیستی بر پایه لیگنین: فناوری‌های تولید، سازو کارهای فرآیند و ارزیابی عملکرد - صفحه:2279-2301
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved