>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1400 - دوره:52 - شماره:9


  tick  ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه‌سازی عملکرد، زیست‌توده و بهره‌وری آب گیاه گلرنگ تحت مدیریت‌های مختلف آب آبیاری - صفحه:2399-2413

  tick  برآورد ضریب گیاهی و ضریب تنش آبی ذرت علوفه‌ای تحت سطوح مختلف آبیاری به روش بیلان آب خاک (مطالعه موردی: دشت ورامین) - صفحه:2359-2371

  tick  بررسی اثر بسته سودها بر تعامل بین کشورهای حوضه رودخانه فرامرزی: کاربرد نظریه بازی تکاملی - صفحه:2441-2445

  tick  بررسی اثرات برداشت آب رودخانه بهشت آباد بر کیفیت آب پایین دست با استفاده از مدل Qual2kw - صفحه:2485-2499

  tick  بررسی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک‌ در منطقه لشت نشاء - صفحه:2373-2381

  tick  بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی رسوبات ته‌‌نشین‌شده در مخزن سد لتیان با استفاده از اندازه‌گیری میدانی - صفحه:2457-2470

  tick  بررسی و ردیابی پولوم آلودگی ناشی از حوضچه شیرابه در مدفن زباله همدان با استفاده از توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و سونداژ الکتریکی قائم - صفحه:2471-2483

  tick  تاثیر افزودن ماده آلی بر انتخابگری تبادل کاتیونی پتاسیم-کلسیم در خاک آهکی - صفحه:2345-2357

  tick  تاثیر کود نیتروژنه و مرغی بر عملکرد و باقیمانده نیترات در محصول پیاز کشت پاییزه در منطقه جیرفت - صفحه:2415-2425

  tick  تاثیر نوع و روش مصرف کودهای حاوی روی برعملکرد، اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی و مقدار روی قابل‌جذب خاک‌ - صفحه:2303-2316

  tick  تحلیل اثر طول دوره آماری بر احتمال وقوع خشکسالی با استفاده از رویکرد توابع مفصل (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اراک) - صفحه:2427-2440

  tick  حساسیت‌سنجی معادلات برآورد انتقال بار کل رسوب در رودخانه‌ها - صفحه:2317-2331

  tick  رویکرد زنده‌مانی سازگارمحور بر ارزیابی شرایط سلامت پیکره‌های آبی پذیرنده‌ی پساب‌ها و زهاب‌ها با بهره‌گیری از نرخ Sod بستر و پارامترهای وابسته (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی کرخه، محدوده‌ی اثرِ دشت‌های پای‌پل، جنوب‌غربی ایران) - صفحه:2501-2514

  tick  پیامد کاربرد بیوچار اصلاح شده با گوگرد بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک - صفحه:2333-2344

  tick  پیش‌بینی مناطق بالقوه آب‌ زیرزمینی با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی ترکیبی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) - صفحه:2383-2397
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved