>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1391 - دوره:43 - شماره:3


  tick  اثر توامان تاریخ کشت و زمان تک آبیاری بر بهره وری آب عدس در شرایط دیم - صفحه:243-248

  tick  اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل های فسفر معدنی در خاک های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر - صفحه:231-242

  tick  اثر مصرف توام کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب - صفحه:207-219

  tick  ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد تداوم خیسی سطح برگ - صفحه:249-258

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق نصب زهکش بر شوری زهاب خروجی از نیمرخ خاک رس سیلتی - صفحه:281-288

  tick  بررسی اثر میزان استغراق و فاصله لوله مکش از کف، بر الگوی جریان درون حوضچه مکش - صفحه:271-280

  tick  بررسی روند متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش های غیرپارامتری - صفحه:259-269

  tick  تاثیر مصرف توام کادمیوم و روی بر ویژگی های رشد گیاه برنج و غلظت روی،کادمیوم،آهن و منگنز خاک در دو شرایط رطوبتی غرقاب و غیرغرقاب - صفحه:195-205

  tick  تجزیه زیستی الیگواتیلن توسط ریز موجودات جدا شده از خاک مکان های دفن زباله - صفحه:221-229
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved