>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1399 - دوره:51 - شماره:11


  tick  اثر عمق خاک و سایه‌انداز سه رقم نخل بر سینتیک آزادسازی مس در خاک آهکی - صفحه:2803-2814

  tick  اثر کرت‌بندی بر یکنواختی آبشویی نیمرخ خاک در مدل آزمایشگاهی - صفحه:2739-2749

  tick  اثر کود حفاظتی سیلیکات فسفیت پتاسیم بر پاسخ‌های تغذیه‌ای توت‌فرنگی (Fragaria X Ananassa) و کنترل کنه تارتن دونقطه‌ای - صفحه:2787-2801

  tick  اثرات جنگل تراشی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در زاگرس جنوبی - صفحه:2865-2876

  tick  ارزیابی توانایی بیوچار نی اصلاح شده با کلرید آهن در جذب نیترات از محلول آبی - صفحه:2853-2864

  tick  ارزیابی روش‌های پیشنهادی ایکاردا و انجمن علوم خاک امریکا برای تعیین بور قابل دسترس خاک - صفحه:2827-2838

  tick  ارزیابی عملکرد داده‌های بازتحلیل ‌شده Era-5 در تخمین بارش روزانه و ماهانه در استان اردبیل - صفحه:2937-2951

  tick  ارزیابی مزرعه‌ای عملکرد آبیاری جویچه‏ای در مزارع ذرت و ارائه راهکار‏های مدیریتی با استفاده از مدل Winsrfr (مطالعه موردی: دزفول) - صفحه:2761-2772

  tick  استهلاک انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با ورودی مماسی - صفحه:2877-2888

  tick  امکان سنجی میزان کاهش شوری آب با استفاده از گیاه آتریپلکس لنتی‌فورمیس در بستر زئولیت - صفحه:2901-2912

  tick  بررسی رابطه بین خشک‌سالی و روند فراوانی طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور - صفحه:2839-2852

  tick  تاثیر زاویه شیب بر استحصال آب باروش کجاوه - صفحه:2913-2923

  tick  تاثیر ضربه قطرات باران بر هدررفت خاک از نوار‌های کشت در خاک‌های با بافت مختلف - صفحه:2815-2825

  tick  تاثیر منابع مختلف آهن بر تجمع نیترات در کاهو (Lactuca Sativa L.) - صفحه:2953-2963

  tick  تحلیل دمای سالانه خاک در گستره ایران با استفاده از روش مجموعه ی مقادیر تکین - صفحه:2965-2973

  tick  تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جبرانی و غیرجبرانی برای مکان‌یابی سدهای مخزنی (مطالعه موردی: سد کندوله در استان کرمانشاه) - صفحه:2725-2738

  tick  شبیه‌سازی سه‌بُعدی میدان جریان در حوضچه‌ رسوب‌گیر گردابی با استفاده از مدل عددی Ssiim - صفحه:2925-2936

  tick  ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی - صفحه:2900-2889

  tick  کاربرد معیارهای Paw و Iwc در مدیریت آبیاری و نقش آن بر توزیع شوری خاک و جذب آب گیاه - صفحه:2773-2786

  tick  مطالعه تطبیقی کارایی برخی نمایه‎های خشکسالی هواشناسی در مناطق مختلف اقلیمی ایران - صفحه:2751-2760
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved