>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1399 - دوره:51 - شماره:4


  tick  اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های Swat و Wepp (مطالعه موردی: حوضه دهبار) - صفحه:1027-1040

  tick  برآورد دمای خاک از داده‌های هواشناسی با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین سریع، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه - صفحه:895-906

  tick  برآورد سرعت نشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از معادلات نفوذ و روش غرقابی - صفحه:885-893

  tick  بررسی اثر همزمان شوری خاک و آب آبیاری بر شوری نهایی خاک و عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب کلزا - صفحه:813-828

  tick  بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea Europaea L.) رقم زرد - صفحه:873-883

  tick  بررسی زغال زیستی اصلاح شده، نانورس و پلی‌وینیل استات بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی خاک شنی و شنی‌لومی - صفحه:923-935

  tick  بررسی شاخص‌های تنش خشکی در کم‌آبیاری سطحی کنجد - صفحه:949-959

  tick  بررسی کارایی هماتیت خالص و تثبیت‌شده با سدیم کربوکسی متیل سلولز در پالایش خاک آلوده به نیکل - صفحه:907-921

  tick  بهینه‌سازی فرمولاسیون کود زیستی برای افزایش انحلال فسفر توسط قارچ آسپرژیلوس - صفحه:829-839

  tick  تاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده روی برخی از ویژگی‌های کیفی و فعالیت تعدادی آنزیم در خاک - صفحه:1055-1068

  tick  تاثیر کاربرد پایه و محلول‌پاشی کود سولفات روی بر جذب روی، عملکرد و اجزاء عملکرد برنج رقم هاشمی - صفحه:1013-1026

  tick  تاثیر نشت آب از بستر رودخانه در کاهش حجم آب شور در آبخوان‌های فراساحلی - صفحه:841-853

  tick  تحلیل عدم‌قطعیت پارامترها در برآورد حداکثر سیلاب محتمل در حوضه سد بختیاری با روش مونت کارلو - صفحه:855-871

  tick  تحلیل مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد همگنی ناحیه‌ای با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: آبخوان میاندوآب) - صفحه:801-812

  tick  توسعه مدل عامل‌بنیان جهت تخصیص بهینه‌ آب از مخزن سد مطالعه موردی: سد شهید رجایی - صفحه:937-948

  tick  روندیابی معکوس سیلاب به روش موج پخشیدگی (مطالعه موردی: رودخانه یوان واقع در کشور چین) - صفحه:1003-1012

  tick  شبیه‌سازی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی موجکماشین آموزش نیرومند خودتطبیقی - صفحه:975-986

  tick  مطالعه آزمایشگاهی انتقال املاح به سمت آب سطحی و زیرزمینی - صفحه:961-974

  tick  مطالعه لایسیمتری تاثیر مدیریت سطح ایستابی بر آبشویی نیترات، فسفات و شوری در زه‌آب در دزفول - صفحه:987-1001

  tick  مقایسه روش‌های مختلف داده‌کاوی در پیش‌بینی ذخیره ‌کربن آلی خاک در برخی اراضی شهرستان بهبهان - صفحه:1041-1054
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved