>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1390 - دوره:42 - شماره:1


  tick  ارزیابی عملکرد رهیافت توسعه یافته ی نزدیکترین همسایه در شبیه سازی داده های هواشناسی روزانه - صفحه:45-54

  tick  الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی - صفحه:55-66

  tick  الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (2) ارزیابی عملکرد - صفحه:67-76

  tick  انجام توصیه کودی پتاسیم با استفاده از معادله میچرلیخ بری در برخی از مزارع گندم آبی استان کرمانشاه - صفحه:121-128

  tick  بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا - صفحه:143-154

  tick  بررسی تاثیر عدم قطعیت توام نیاز گره‎ها و زبری لوله‎ها در کارآیی شبکه‎های آبرسانی - صفحه:35-44

  tick  بررسی توان تحمل به شوری وخشکی جدایه های ریزوبیومی همزیست عدس در شرایط درون شیشه ای - صفحه:155-161

  tick  بررسی روش های مختلف برای ایجاد توابع انتقالی خاک های بخشی از مناطق مرطوب شمال ایران - صفحه:99-108

  tick  تاثیر اضافه کردن دراز مدت سه نوع کود آلی بر چگالی ظاهری، تنش در آستانه تراکم و حساسیت به تراکم خاک - صفحه:87-98

  tick  تاثیر بور و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج - صفحه:109-120

  tick  تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی - صفحه:129-142

  tick  تاثیر مصرف چهار ساله سولفات روی بر عملکرد و کیفیت پرتقال سانگین - صفحه:77-86

  tick  تعیین بهترین مدل محاسبه ضریب تشت در منطقه آمل بر پایه ی آنالیز حساسیت - صفحه:9-18

  tick  تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان بوشهر - صفحه:27-34

  tick  پایش خشکسالی با استفاده از تراز مخزن سد و شاخص های هواشناسی (مطالعه موردی سیستم آب زاینده رود اصفهان) - صفحه:19-26

  tick  پیش بینی حداکثر بارندگی ماهانه ایستگاه ایلام از روی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای سرخ با استفاده از روش داده کاوی - صفحه:1-8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved