>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1398 - دوره:50 - شماره:5


  tick  اثر فواصل و اعماق مختلف قطره چکان ها در آبیاری قطره ای زیرسطحی بر میزان بهره وری آب و عملکرد نیشکر - صفحه:1243-1253

  tick  اثرات کاربرد کودآبیاری مغناطیسی و غلظت محلول‌پاشی نانوکود روی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیسالیس - صفحه:1073-1083

  tick  اثرات متقابل سالیسیلیک‌اسید و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماش (Vigna Radiata Wilczek) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی - صفحه:1193-1205

  tick  ارزیابی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر نیاز سرمایی درختان میوه خزان‌دار در بخش کیاسر شهرستان ساری - صفحه:1085-1093

  tick  ارزیابی توان تعدادی از گونه‌های تریکودرما در انحلال فسفات و آزادسازی پتاسیم در شرایط درون‌شیشه‌ای - صفحه:1231-1242

  tick  ارزیابی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تلفیق الگوریتم ژنتیک در برآورد سرعت نفوذ آب به خاک (مطالعه موردی: منطقه خداآفرین استان آذربایجان شرقی) - صفحه:1127-1139

  tick  ارزیابی مفهوم انرژی انتگرالی در برآورد آب قابل دسترس خاک در اراضی شالیزاری استان گیلان - صفحه:1053-1062

  tick  استخراج منحنی فرمان آبیاری محصول گندم با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی بهینه‌سازی - صفحه:1279-1291

  tick  استخراج هیومیک اسید از زغال‌سنگ‌‌های لیگنایت با استفاده از راکتورهای مخزنی همزن‌دار (Strs): ارزیابی پارامترهای فرآیند و خواص محصول نهایی - صفحه:1111-1125

  tick  بازتوزیع تخصیص منابع آب در حوضه‌های آبریز مشترک مرزی با استفاده از رویکرد ورشکستگی - صفحه:1141-1151

  tick  بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پرش هیدرولیکی در صفحه مشبک - صفحه:1039-1051

  tick  بررسی انطباق ساختار روش زمین‌خاک‌شناسی با سامانه رده‌بندی خاک در مدل‌های خاک نمای‌سرزمین با استفاده از احتمالات شرطی - صفحه:1152-1168

  tick  بررسی غلظت‌های کلرید کادمیوم و کلرید کبالت بر برخی شاخص‌های میکروبی خاک تحت کشت گیاه مرزه - صفحه:1207-1217

  tick  تاثیر تغییر کاربری جنگل بر ویژگی‌های کیفی خاک و تصاعد دی اکسید کربن - صفحه:1063-1072

  tick  تاثیر مدیریت‌های آبیاری جویچه‌ای بر روند رشد ریشه گیاه ذرت - صفحه:1255-1264

  tick  تاثیر پلیمر سوپر جاذب بلور آب A، پرلیت و زئولیت بر ویژگی‌های فیزیکی خاک لوم شنی - صفحه:1219-1230

  tick  تخمین دبی در کانال‌های نیم دایره‌ای توسط صفحه آویخته - صفحه:1183-1191

  tick  کاربرد برنامه‌ریزی سازشی و شاخص‌های فازی مکانی در ارزیابی سناریوهای تخصیص آب، (مطالعه موردی: حوضه ارس) - صفحه:1265-1278

  tick  مطالعه نظری و آزمایشگاهی سرریز جانبی ذوزنقه‌ای لبه‌گرد در شرایط رژیم زیربحرانی - صفحه:1169-1181

  tick  پیامد کاربرد کرم خاکی، کود گاوی و زغال زیستی حاصل از آن بر برخی از ویژگی‌های زیستی خاک - صفحه:1095-1109
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved