>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1398 - دوره:50 - شماره:2


  tick  اثر استفاده از نفت سفید به عنوان علف کش بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و غلظت فلزات سنگین در جعفری، هویج و گشنیز - صفحه:389-399

  tick  اثر کود نانوآهن وآب مغناطیسی بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب سویا در روش آبیاری قطره‌ای - صفحه:287-296

  tick  اثر نانوذرات و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک - صفحه:449-462

  tick  ارزیابی خصوصیات کیفی خاک آهکی تیمار شده با بیوچار و کمپوست در حضور باکتری‌های محرک رشد گیاه - صفحه:259-272

  tick  ارزیابی شاخصه‌های خشکسالی کشاورزی در حوزه آبریز فلات مرکزی ایران با استفاده از ماهواره گرانش‌سنجی - صفحه:313-327

  tick  ارزیابی پارامتر تابش خورشیدی ورودی به زمین حاصل از مدل‌های تجربی و ماهواره‌ای - صفحه:353-362

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر توام طوق و صفحات مستغرق بر میزان کاهش عمق آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه‌ای شکل - صفحه:411-424

  tick  بررسی تجمع املاح در خاک تحت سیستم قطره ای زیرسطحی - صفحه:339-351

  tick  بررسی پیامد نیترات و شوری، غلظت آلاینده و جمعیت میکروبی بر تجزیه زیستی Btex در محیط میکروآئروفیلیک - صفحه:401-409

  tick  تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و نسبت‌های نیترات به آمونیوم بر شاخص‌های عملکرد و درصد اسانس آویشن دنایی در شرایط شور و غیرشور - صفحه:273-285

  tick  تحلیل الگوی پراکنش خاک‌ها در یک منطقه هموار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم‌گیری - صفحه:463-480

  tick  تخصیص عادلانه منابع آب با کاربرد تئوری آنتروپی شانون در روش برنامه‌ریزی سازشی - صفحه:297-312

  tick  تخمین خصوصیات هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روشهای حل تحلیلی و معکوس مبتنی بر اندازه‌گیریهای دستگاه نفوذسنج دیسک - صفحه:481-493

  tick  تعیین سهم سازندهای زمین‌شناسی در تولید رسوب معلق با استفاده از روش منشایابی رسوب (حوزه آبخیز زیارت استان گلستان) - صفحه:379-387

  tick  مدیریت بهینه منابع آب سطحی با Weap: با لحاظ رویکرد بیزی ناشی از تغییر اقلیم - صفحه:495-504

  tick  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عوامل هیدرولیکی و هندسی تونل انتقال رسوب بر جریان و رسوب انتقال‌یافته - صفحه:505-514

  tick  مطالعه آزمایشگاهی شاخص سرعت (نسبت سرعت متوسط به سرعت سطحی) و الگوهای سطحی جریان فوق‌بحرانی روی شیب تند با استفاده از Lspiv - صفحه:363-377

  tick  مطالعه ستونی اثر زئولیت اصلاح شده با غلظت‌های مختلف سورفکتانت بر حذف فسفر و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سنتیکی و Anfis - صفحه:425-435

  tick  نقش تغییرات آبدهی متوسط رودخانه‌های حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه در افت سطح آب دریاچه - صفحه:437-447

  tick  واسنجی و اعتبار‌سنجی مدل رشد گیاهی Wofostبرای گندم در دشت قزوین - صفحه:329-338
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved