>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1389 - دوره:41 - شماره:1


  tick  اثر آستانه لبه پهن بر روی مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا - صفحه:79-85

  tick  اثر شدت زهکشی در دوره های مختلف رشد کلزا به عنوان کشت دوم بعد از برنج (مطالعه موردی: استان گیلان) - صفحه:111-119

  tick  اثر نرخ کرنش بر تغییرات فشار آب منفذی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت - صفحه:69-78

  tick  اثربخشی زراعی سنگ فسفات آسفوردی جزئی اسیدی شده بر روی گیاه کلزا در دو خاک آهکی و غیر آهکی - صفحه:11-17

  tick  بررسی اثرات ازتوباکترکروکوکوم و قارچ میکوریزی در سطوح مختلف فسفر بر برخی صفات مورفولوژیکی و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704) - صفحه:49-56

  tick  بررسی امکان استفاده گیاه از تلفات عمقی و برآورد واقعی راندمان کاربرد آب - صفحه:39-47

  tick  بررسی رفتار تورمی- انقباضی یک خاک متورم شونده - صفحه:87-94

  tick  بررسی قابلیت داده های سنجنده Liss_Iii جهت تهیه نقشه خاک های تحت تاثیر املاح در بخشی از دشت قزوین - صفحه:27-37

  tick  بررسی کارآیی گوگرد و مایه تلقیح باکتری های جنس تیوباسیلوس بر جذب فسفر و عملکرد گندم در خاکهای آهکی مختلف - صفحه:121-129

  tick  تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان) - صفحه:57-67

  tick  تاثیر نوع و مقدار کود آلی بر عملکرد دانه و غلظت عناصر غذایی برگ سه رقم سویا (Glycine Max (L.) Merr) - صفحه:19-26

  tick  تحلیل احتمالاتی شدت- مدت خشکسالی در استان تهران با استفاده از توابع مفصل - صفحه:95-101

  tick  سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی در خاکها با استفاده از روش تترافنیل بران سدیم - صفحه:1-10

  tick  عوامل موثر بر شکل گیری خندق در زیر حوضه های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:103-110

  tick  مقایسه مدل های نسبی و توازن جرمی در برآورد فرسایش و رسوب به روش رادیونوکلئوید سزیم-137 در منطقه اردل چهارمحال و بختیاری - صفحه:131-137
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved