>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1398 - دوره:50 - شماره:1


  tick  اثر دور آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه‌ای - صفحه:189-199

  tick  اثر کاربرد بیوچار ضایعات مختلف پسته بر برخی ویژگی‌های حاصلخیزی یک خاک لومی - صفحه:231-246

  tick  اثر نوع کاربری اراضی بر بندپایان مزوفون و برخی ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: منطقه چهارمله و تولومه استان ایلام) - صفحه:99-109

  tick  اثر هم‌زمان شوری و مکش ماتریک خاک بر میزان تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت متفاوت - صفحه:89-98

  tick  ارزیابی آبشویی و روند تجزیه علف کش متری بیوزین در چند خاک مختلف - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از Wqi طی دو دهه در آبخوان استان گلستان - صفحه:39-51

  tick  ارزیابی رویکرد پیش‌پردازش میانگین متحرک در تدقیق پیش‌بینی جریان ورودی به سدها توسط مدل رگرسیون بردار پشتیبان - صفحه:247-258

  tick  ارزیابی شاخص‌های آلودگی فلزات سنگین در آب‌های سطحی معدن مس سرچشمه با روش‌های آماری چندمتغیره و Gis - صفحه:161-176

  tick  ارزیابی مدل Drainmod با استفاده از مدل فیزیکی در شبیه‌سازی عملکرد زهکشی زیرزمینی میان‌فصل و پایان‌فصل اراضی شالیزاری - صفحه:13-24

  tick  برآورد پارامترهای مدل ذخیره موقت برای شبیه‌سازی انتقال آلودگی در رودخانه‌های بستر سنگریزه‌ای - صفحه:65-76

  tick  بررسی روند سرانه مصرف آب در ایران براساس رژیم غذایی دو دهه گذشته - صفحه:77-87

  tick  بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست‌توده باکتری‌های جداسازی شده ازمعدن راونج - صفحه:149-160

  tick  تاثیر دیاتومیت و زمان خوابانیدن بر توزیع شکل‌های شیمیایی سرب در خاک‌های آهکی آلوده - صفحه:111-122

  tick  تاثیر کاه و کلش گندم بر ویژگی‌های جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم - صفحه:53-63

  tick  تخمین ضرایب هیدرودینامیکی نفوذ آب در خاک با استفاده از بهینه‌سازی معادلات نفوذ Scs و Horton - صفحه:201-213

  tick  تعیین مهمترین ویژگی‌های حاصلخیزی خاک موثر بر محصول برنج در اراضی شالیزاری با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی - صفحه:25-38

  tick  شبیه‌سازی عددی آبگیری جانبی لوله‌ای‌شکل از کانال روباز - صفحه:135-147

  tick  کاربرد روش ساختار ناشی از حرکت (Sfm) برای تعیین اندازه ذرات سطحی بستر در آبراهه‌های شنی - صفحه:215-230

  tick  معرفی یک روش ترکیبی برای تخمین سرعت باد با استفاده از اطلاعات ایستگاه‌های همسایه در استان اصفهان - صفحه:177-188

  tick  مقایسه نتایج سه روش اندازه گیری میزان رس قابل انتشار در خاک های خوزستان - صفحه:123-134
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved