>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1397 - دوره:49 - شماره:3


  tick  اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد محصول ذرت (مطالعه موردی کرج) - صفحه:505-514

  tick  اثر کمپوست زباله شهری غنی شده با خاکستر لاستیک بر غلظت روی در گیاه سورگوم در خاک آلوده به کادمیوم (مطالعه موردی: کمپوست زباله شهری اراک) - صفحه:619-628

  tick  اثر کنترل Ph براصلاح الکتروسینتیکی یک خاک ریز بافت آلوده به نفت خام - صفحه:483-491

  tick  ارزیابی اثر مقادیر مختلف اصلاح کننده های طبیعی و مصنوعی خاک بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم - صفحه:673-682

  tick  اعمال روش گشتاور‌گیری زمانی بر روی منحنی‌های رخنه آلودگی خروجی از محیط‌های سنگ‌دانه‌ای - صفحه:629-640

  tick  بررسی تاثیر زئولیت، بیوچار آفتابگردان و کربن فعال بر تثبیت سرب در خاک هایی با ویژگی های مختلف - صفحه:573-581

  tick  بررسی تاثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (Nzvi) بر تحرک و شکل‌های شیمیایی عناصر کادمیم و سرب در خاک - صفحه:549-559

  tick  تاثیر استفاده چند باره ازکمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت (Zea Mays L.) در رودشت اصفهان - صفحه:653-664

  tick  تاثیر مقدار و شوری آب بر شوری خاک و رشد و غلظت عناصر غذایی اسفناج در گلدان - صفحه:641-651

  tick  تاثیر نوع زیتوده و دمای گرماکافت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی زغال‌ زیستی - صفحه:537-547

  tick  تخمین تابع تولید آبن-یتروژن دانه سویا - صفحه:665-672

  tick  تعیین فواصل زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از داده‌های مزرعه‌ای در اراضی شالیزاری استان گیلان - صفحه:607-617

  tick  تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد - صفحه:535-527

  tick  تغییرات بیوژئوشیمیایی مس در ریزوسفر گیاهان غده ای کشت شده در یک خاک آهکی آلوده به مس - صفحه:493-503

  tick  طراحی و ساخت لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند قابل حمل به منظور اندازه‌گیری دقیق نیاز آبی گیاه - صفحه:695-704

  tick  فرامقیاس‌سازی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در مقیاس منطقه‌ای بر اساس توپوگرافی - صفحه:561-571

  tick  کاهش تبخیر از مخازن آب با استفاده از پوشش های شناور - صفحه:597-605

  tick  مدل‌سازی عددی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی در تمام دامنه استغراق - صفحه:583-596

  tick  مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی مستغرق روی سطوح زبر و شیب معکوس - صفحه:683-693

  tick  واکنش ارقام مختلف کلزا با تیپ رشد زمستانه به تنش کمبود فسفر - صفحه:515-525
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved