>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی دقت شبیه سازی شوری با استفاده از چرخه فلزات سنگین و نیتروژن درمدل Swat (مطالعه موردی:حوضه آبریز ناورود)  
   
نویسنده شیخی گراکویی کبری ,نوابیان مریم ,وظیفه دوست مجید
منبع تحقيقات آب و خاك ايران - 1397 - دوره : 49 - شماره : 1 - صفحه:25 -37
چکیده    فعالیت‏های بشر در دهه‏های گذشته به طور چشمگیری کیفیت منابع آب را تغییر داده است به طوری که منابع آب یا در معرض آلودگی قرار گرفته‏اند و یا این‌که آلوده شده‏اند. در این میان بخش کشاورزی سهم به سزایی در افزایش شوری، کاهش کیفیت و افزایش مصرف آب سطحی دارد. مدل‏های شبیه‏سازی کیفیت آب در مقیاس حوضه مانند مدل swat ابزار توانمندی برای شبیه‏سازی اثر آلاینده‌های نامتمرکز مانند فعالیت‌های کشاورزی بر روی کیفیت و کمیت منابع آب هستند. از آنجا که شوری یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کیفی منابع آب محسوب می‌شود و تحت تاثیر عملیات آبیاری، زهکشی و اعمال کود قرار دارد، در پژوهش حاضر از مدل swat برای شبیه‎سازی بار شوری حاصل از کشت برنج در اراضی شالیزاری و ورود املاح آن به رودخانه تحت دو چرخه فلزات سنگین و نیتروژن در حوضه آبریز ناورود (حوضه معرف غرب استان گیلان)، استفاده و دقت مدل در شبیه‏سازی شوری به دو روش مذکور مقایسه شد. مدلswat  برای دوره آماری 2013-2006 با داده‏های دبی و بار شوری رودخانه واسنجی و اعتبارسنجی گردید. برای بررسی کارایی مدل از دو شاخص آماری r2  و ns استفاده گردید. مقادیر این دو شاخص در شبیه‏سازی دبی رودخانه ناورود به ترتیب 0.82 و 0.58 و در شبیه‏سازی بار شوری تحت چرخه فلزات سنگین 0.30 و 0.71 و تحت چرخه نیتروژن به ترتیب 0.61 و 0.54 به دست آمد. بنابراین استفاده از چرخه نیتروژن در شبیه‏سازی بار شوری حوضه آبریز ناورود توصیه می‏شود.
کلیدواژه آب سطحی، اراضی شالیزاری، انتقال املاح.
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر, گروه مهندسی آب, ایران
 
   Comparing the accuracy of salinity simulation using heavy metal and nitrogen cycle in model SWAT (Case study: Navrood basin)  
   
Authors Sheikhi Kobra ,Vazifeh doost Majid ,Navabian Maryam
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved