>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی توانایی دیاتومیت در حذف سرب و کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از سیستم ناپیوسته (Batch)  
   
نویسنده پیری مرضیه ,سپهر ابراهیم
منبع تحقيقات آب و خاك ايران - 1397 - دوره : 49 - شماره : 1 - صفحه:125 -134
چکیده    حضور فلزات سنگین در محیط مخصوصا در آب مشکلات زیست محیطی زیادی به وجود می آورد. از فناوری های موثر بر حذف آن ها استفاده از جاذب ها است و برخی از این جاذب ها از نظر اقتصادی، قابلیت در دسترس بودن و قدرت حذف زیاد بر سایر آن ها مزیت دارد. در این مطالعه جذب یون های فلزی سرب و کادمیوم در غلظت های (0 تا mg l1200) به وسیله دیاتومیت ایران و دیاتومیت فرانسه به عنوان جاذب از محلول های آبی به صورت تک عنصری در سیستم ناپیوسته (bach) بررسی شد. برای تعیین ویژگی های دیاتومیت از میکروسکوب الکترونی روبشی (sem)، دستگاه پراش نگار x (xrd) و طیف نگاری فلوئورسانس پرتو x (xrf)، استفاده شد. ظرفیت تبادل کاتیونی (cec) دیاتومیت ایران و دیاتومیت فرانسه به ترتیب 80 و (cmol kg1) 15 و مساحت سطح جاذب های ذکر شده به ترتیب 55 و (m2 g1) 23 به دست آمد. مدل های جذب لانگمویر (0.99 –0.89=r2)، فروندلیچ (0.98 –0.81=r2)، تمکین (0.98 –0.80=r2)، دوبینین–رادشکویچ (0.97 –0.83=r2) و ایلوویچ (0.90 –0.26=r2) بر داده ها برازش یافت. نتایج نشان داد دیاتومیت ایرانی قابلیت بیشتری برای جذب سرب و کادمیوم از محلول های آبی در مقایسه با دیاتومیت فرانسه دارد و میزان جذب فلز سرب در حضور هر دو جاذب بیشتر از کادمیوم می باشد. بطوریکه حداکثر سرب جذب شده (qmax) به وسیله دیاتومیت ایرانی و فرانسوی به ترتیب 65.8 و (mg g1) 41.2 و حداکثر کادمیوم جذب شده به وسیله جاذب های ذکر شده به ترتیب 47.3 و (mg g1) 35.5 تعیین شد. با توجه به نتایج آزمایش های بدست آمده و در دسترس بودن دیاتومیت ایرانی و ارزانی آن می توان از این ماده به عنوان یک ماده کاربردی برای حذف فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از منابع آب آلوده استفاده نمود.
کلیدواژه جذب، دیاتومیت، سرب، کادمیوم، پالایش آب
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران
 
   Study of diatomite efficiency in removing of lead and cadmium from aqueous solutions in batch system  
   
Authors Sepehr Ebrahim ,Piri Marzieh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved