>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات آب و خاک ایران   
سال:1397 - دوره:49 - شماره:1


  tick  آنالیز حساسیت مولفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان - صفحه:91-99

  tick  ارزیابی توانایی دیاتومیت در حذف سرب و کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از سیستم ناپیوسته (Batch) - صفحه:125-134

  tick  ارزیابی مدل Aquacrop برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد سیب‌زمینی تحت تنش آبی - صفحه:171-180

  tick  استفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی - صفحه:1-12

  tick  بررسی آزمایشگاهی دریچه آویخته به عنوان سازه اندازه گیری جریان در کانال دایره ای روباز برای رژیم جریان آزاد - صفحه:159-170

  tick  بررسی اثر شیب ساحل بر میرایی امواج منفرد شکنا در سواحل با پوشش گیاهی - صفحه:111-123

  tick  بررسی اثربخشی باکتریهای حل‌کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت - صفحه:71-81

  tick  بررسی توانایی جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم - صفحه:145-158

  tick  بررسی دقت شبیه سازی شوری با استفاده از چرخه فلزات سنگین و نیتروژن درمدل Swat (مطالعه موردی:حوضه آبریز ناورود) - صفحه:25-37

  tick  بررسی کمی ویژگی‌های هندسی خلل و فرج خاک با استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت - صفحه:195-206

  tick  بررسی ‌تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه‌ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکروسیلیس در مجاری انتقال آب - صفحه:101-110

  tick  تاثیر زهکشی کنترل شده بر دبی زهاب، سطح ایستابی و بهره‌وری آب در دشت مغان - صفحه:207-219

  tick  تاثیر کاربرد فاضلاب خام شهری بر کیفیت فیزیکی خاک و عملکرد بیولوژیکی گندم (مطالعه موردی: منطقه هرسین) - صفحه:83-90

  tick  تحلیل خودمتشابه سری زمانی روزانه تابش خورشید با هدف طبقه بندی روزهای هواشناسی تیپ - صفحه:135-143

  tick  تخمین غلظت کلروفیل آ در دریاچه سد اکباتان با استفاده از تصاویر سنجش از دور - صفحه:39-50

  tick  تغییرات شاخص‌های میکروبی قارچ‌ها و باکتری‌های مایه‌زنی شده در فراریشه بنگ‌دانه (Hyoscyamus Niger L.) در سطوح مختلف آلودگی سرب در خاک - صفحه:59-69

  tick  جذب متیلن بلو توسط بایوچار از محلول‌های آبی - صفحه:51-57

  tick  مطالعه آزمایشگاهی آستانه حرکت سنگدانه‌ها و نواحی مستعد خرابی آبشکن توده سنگی دافع در شرایط مستغرق - صفحه:181-193

  tick  مطالعه آزمایشگاهی مکان یابی و شکل حفره ها در مدیریت برداشت مصالح رودخانه ای - صفحه:221-231

  tick  مقایسه عملکرد مدل‌های هیدرولیکی مختلف و ارائه مدل ترکیبی Bma به‌منظور شبیه‌سازی حرکت آب در خاک - صفحه:13-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved